واحد تحقیقات
 
سرکارخانم جلیل القدر
میزان تحصیلات :متخصص کودکان فلوشیپ خواب
سمت:مسئول واحد توسعه تحقیقات
 
سرکارخانم دکترندا اسماعیل زاده ها
میزان تحصیلات :پزشک عمومی
سمت:مسئول اجرایی تحقیقات
 
سرکار خانم تینا بختیاری
سمت:کارشناس پژوهش
 
سرکار خانم سمیه احمدی گورجی
سمت:کارشناس پژوهش
 
تلفن تماس : 33328709 داخلی : 397