واحد اسناد و مدارک پزشکی
 
سرکار خانم فرزانه اعتصام
میزان تحصیلات :کاردان آمار و مدارک پزشکی
سمت:مسئول بایگانی اسناد پزشکی
                           
سرکار خانم فاطمه صادقی
میزان تحصیلات : کاردان آمار و مدارک پزشکی 
سمت:مسئول واحد مدارک پزشکی                                                                                            
 
سرکار خانم زهره کریمی
میزان تحصیلات : دیپلم 
سمت: متصدی بایگانی
 
تلفن داخلی : 313 - 226
 
 
 شرح وظایف
1.       تفکیک وتنظیم پرونده های تحویلگرفته شده ازحسابداری ترخیص
2.       تفکیک پرونده ها براساس شماره جدید یا قدیم
3.       پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید
4.       الصاق گزارش آزمایشگاه- رادیولوژی- پاتولوژی در پرونده بیماران
5.       انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش استاندارد تعیین شده
6.       پاسخگویی و همکاری باپزشکان- محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش
7.       بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی
8.       بایگانی کارت ایندکس بیماران در فایلهای مخصوص
9.       گرفتن نقص پرونده هاوارسال پرونده های دارای نقص به بخشهای مربوطه جهت رفع نقص
10.   ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
11.   تشکیل پرونده سفید برای بیماران بستری- سرپایی یا اورژانس
12.   تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
13.   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق