واحد تغذیه
 
سرکارخانم معصومه شکار سرایی
میزان تحصیلات : کارشناس تغذیه
سمت : مسئول تغذیه

تلفن داخلی : 391
 

شرح وظایف

1. کسب دستورالعمل وخطی مشی لازم ازسرپرست مربوطه
2. تهیه وتنظیم برنامه­های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه وسرویس غذا
3. نظارت وسرپرستی برعملکردونحوه برخوردوآموزش کارکنان تحت سرپرستی
4. شرکت درکمیته­های مرتبط بیمارستانی
5. ارائه آماروگزارش به مقام مافوق
6. پیگیری امورمربوط به واحد(تاسیساتی،تعمیراتی،نظافت واحدو...)
7. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار،طرح مشارکت ماهیانه کارکنان باهماهنگی واحدهای ذیربط
8. ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کاربین پرسنل درصورت مرخصی کارکنان وجایگزینی وتامین نیرودرواحد
9. بررسی وضعیت موجوددرواحدتحت نظارت به منظورتعیین مشکلات مرتبط باارائه خدمات وکیفیت آن
10. برنامه­ریزی درجهت اجرای استانداردها
11. برنامه­ریزی آموزش وآگاه­سازی کارکنان جدیدالورودبه مقررات اداری، استانداردهاوشناخت کامل نسبت به واحد
12. هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحدمربوطه بانظارت مقام مافوق
13. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه وسایرواحدها
14. شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان واحدمربوطه ومشکلات واحدوپیشنهادجهت بهبودوضعیت
15. ثبت گزارش کلیه امورواحدمربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودهاونقایص و...)
16. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق