واحد تاسیسات
 
جناب آقای مقدم میرزایی
میزان تحصیلات : کاردان مدیریت فرهنگی
سمت: مسئول تاسیسات
 
جناب آقای امامعلی خیری
میزان تحصیلات : دیپلم
سمت: تکنسین تاسیسات
 
جناب آقای ابراهیم رشوندی
میزان تحصیلات : دیپلم
سمت: تکنسین تاسیسات
 
جناب آقای محمد میرزایی
میزان تحصیلات : دیپلم
سمت: تکنسین تاسیسات
 
تلفن داخلی : 250 - 212
 
 شرح وظایف
1. کمک درتعمیر تهویه و حرارت مرکزی
2. کمک در بهرهبرداری از دستگاه های تهویه و تعمیرات جزئی دستگاه های تهویه و فنکوئل و هوارسان
3. بهرهبرداری و نگهداری سیستم های مختلف تاسیساتی و آب رسانی و تهویه مطبوع
4. تعمیر پمپ و دستگاه ها و تعویض لوله دیگ های بخار
5. تعمیرفنکوئل ها و هوارسانی
6. انجام امور عایق بندی لوله و لوله کشی
7. نصب موتورهای آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفیت و بازده آنها
8. گاز رسانی به شبکه و خروج آن برحسب نیاز
9. سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی
10. نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید
11. انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب،برق،تلفن،گاز،فاضلاب،آسانسور،تهویه مطبوع،فنکوئل وهوارسان
12. نظارت برکارگاه های تعمیراتی یا نوسازی تاسیساتی
13. تعمیرشبکه های برق فشار قوی و ضعیف،ترانسفورماتورها و اگزوزفنها
14. پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان
15. تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاه های برقی و دستگاه برقی سردکننده
16. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق