برنامه درمانگاه
برنامه های هفتگی درمانگاه های فوق تخصصی وآموزشی ودرمانی بیمارستان قدس 96
ایام هفته اتاق شماره 1
فوق تخصص متخصص اطفال
اتاق شماره 2
نورولوژی
 خون وعفونی
اتاق شماره 3
اورژانس ENT
اتاق شماره 4
نفرولوژی
خون
اتاق شماره 5
قلب  و
عفونی - خواب
اتاق شماره 6
جراحی اطفال
غدد-نفرولوژی
اتاق شماره 7
متخصص اطفال
اتاق شماره 8
آسم وآلرژی
اتاق شماره 9
اتاق آموزشی 2
کودکان
اتاق شماره 10
آموزشی ENT
اتاق شماره 11
اتاق آموزشی 1
کودکان
اتاق شماره12
  رژیم و تغذیه
شنبه متخصص اطفال
 20-8
دکترباقریان
20-16
دکترطارمیها
12-10
 
دکترصفدریان
11-9
دکترمنتظر اطف الهی
12-10
متخصص اطفال
11-9
دکتر آراد
20-16
دکتردید بان
 20-15
دکتربلوری
12-9
20-16
دکتر فتحی
12-9
20-15
 
دکترنوبخت
12-9
18-15
دکترقبادی
12-9
دکتر مهیار
11-9
دکتر مهرپیشه
19-16
1شنبه دکترباقریان
12-10
دکترپیرزاده
 12-10
 
دکتر اختر کاوان
11-9
دکترآراد120-8
دکتردلیرانی12-10
دکترموسی خانی
20-16
دکتر ایازی
12-9
 
دکترطرلان
12-9
دکتر دید بان
20-15
دکتربلوری
20-16
دکترجلیل القدر
12-10
دکترفتحی
20-16
دکترقاسم پور
12-9
20-15
دکترصفدریان
12-9
17-15
دکتر مهیار
11- 9
دکترمهرپیشه
19-16
متخصص کودکان
12-9
2شنبه دکترباقریان
20-16
دکترطارمیها
12-10
 
دکتراصفهانی
12-9
19-30/15
دکترمنتظر اطف الهی
12-10
20-16
دکترپاکدل
12-9
دکتر آراد
18-16
دکترصفاری
12-9
دکتر دیده بان
20-15
متخصص اطفال
12-8
دکتربلوری
20-15
دکتر فتحی
12-9
20-16
دکترنوبخت
12-9
18-15
 
دکتر رحمانی
12-9
دکترمهیار
11-9
دکترمهرپیشه
19-16
 
خانم شکارسرایی
12-10
 
3شنبه  
 
دکترمنتظر اطف الهی
12-11
20-16
 
دکتر رحمانی
12-9
دکتراصفهانی
20-15
دکتر منتظر لطف الهی 12-9
دکترموسی خانی
20-16
متخصص اطفال
12-8
دکتر پاکدل
12-9
دکتردیدبان
20-15
متخصص اطفال
12-8
دکتربلوری
20-16
دکترفتحی
12-9
20-16
دکتر قاسم پور 
12-9
20-15
 
دکتر اصفهانی
12-9
دکترصفدریان
17-15
دکترمهیار
11-9
متخصص اطفال
20-16
 
 
4شنبه دکترباقریان
20-16
دکتر پیرزاده
12-10
 
دکتر قبادی
12-9
 
دکترموسی خانی
10-8
 
متخصص اطفال
12-8
دکتر آراد
12-9
دکتر دید بان
20-15
متخصص اطفال
12-8
دکتربلوری
20-16
دکتر فتحی
12-9
 
دکترنوبخت
12-8
18-15
دکتراخترکاوان
12-9
20-15
متخصص اطفال
12-8
 
5شنبه متخصص اطفال 20-8 دکتربلوری
12-8
دکتر کاوان
12-9
متخصص اطفال دکتر دید بان
 12-9
دکترقاسم پور
12-8
دکتر عبداله دیدبان
رئیس مرکزآموزشی درمانی قدس