واحد امور مالی
 
سرکار خانم سودابه دوست محمدی 
میزان تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری
سمت: عامل مدیریت مالی
 
جناب آقای محسن میرباقری
میزان تحصیلات : کارشناس حسابداری
سمت:حسابدار
 
سرکار خانم مریم احسانی
میزان تحصیلات :کارشناس حسابداری
سمت: حسابدار
 
جناب آقای تقی کریمی
میزان تحصیلات : کارشناس حسابداری
سمت:حسابدار
 
سرکار خانم مرضیه شکونا 
میزان تحصیلات : کارشناس مدیریت بیمارستانی
سمت: حسابدار
 
جناب آقای فضل اله عبدالهی
میزان تحصیلات دیپلم
سمت: مسئول ترخیص
 
جناب آقای اصغر بهرامی
میزان تحصیلات: کاردان
سمت: صندوق‌دار
 
جناب آقای قاسم قاسمی
میزان تحصیلات :دیپلم
سمت: مسئول پذیرش
 
جناب آقای محمد حسین بهرامی
میزان تحصیلات : دیپلم
سمت:صندوق‌دار
 
تلفن داخلی : 257 249

 
شرح وظایف
1.       بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه
2.       بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه
3.       نظارت بر بستن حسابهای پایان سال
4.        تهیه صورتهای مالی
5.       بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک
6.       اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان
7.       نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده
8.       پیشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  
9.       اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه
10.   همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی
11.   ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه
12.   پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی
13.   نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی