مدیر پرستاری بیمارستان قدس

 


 

نام و نام خانوادگی : فرزاد رجبی یکتا

سمت : مدیریت پرستاری مرکز آموزشی درمانی قدس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : پرستاری

رزومه و سوابق فرزاد رجبی یکتا

پست الکترونیک :

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 399 - 33328706

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس


شرح وظایف
  1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
  2. تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
  3. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . . )
  4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
  5. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
  6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
  7. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
  8. مشارکت در طرح های پژوهشی .
  9. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
  10. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
  11. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب .
  12. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
  13. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.
  14. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.
  15. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
  16. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .
  17. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....
  18. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
  19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .
  20. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .
  21. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
  22. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
  23. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
  24. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر