نام و نام خانوادگی : نسرین فریدونیا

سمت : کارگزین

مدرک تحصیلی : کارشناس 

رشته تحصیلی : 

تلفن تماس داخلی : 203

نام و نام خانوادگی : ثریا قزوینی

سمت : کارگزین

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت

تلفن تماس داخلی : 251


 

 

                      شرح وظایف
 
 1. تهیه پیش نویس‌های کارگزینی ازقبیل پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق،مرخصی،معذوریت،ترفیع ،اضافه کارونظیرآن بااطلاع مقام مافوق وبارعایت قوانین ومقررات مربوط
 2. انجام امورمربوط به کارکنانی که به نحوی ازسیستم اداری خارج می‌گردند(پایان طرح خدمت،بازنشستگی و...)
 3. انجام امورمربوط به تعاون،بیمه ورفاه کارمندان
 4. برنامه‌ریزی وتمشیت وسرپرستی امورمختلف کارگزینی
 5. اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذتدابیرلازم به منظورحسن انجام هدفهای موردنظر
 6. تهیه ضوابط ودستورالعمل‌های لازم
 7. شرکت درجلسات مختلف برحسب نیاز
 8. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع واقدام درموردتامین این احتیاجات
 9. مطالعه قوانین ومقررات استخدامی واظهارنظردرموردنحوه اجرای قوانین ومقررات موردعمل
 10. تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 11. تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 12. پیگیری وصدوراحکام ماموریت اداری کارکنان
 13. انجام امورمربوط به صدورگواهیهای طرح مشارکت،اضافه کار،کشیک ایام تعطیل وغیره کارکنان
 14. پیگیری اموررفاهی کارکنان ازقبیل بن لباس،بن غیرنقدی،معرفی به بانک جهت دریافت وام وغیره
 15. نظارت برانجام امورمربوط به حضوروغیاب وگواهی انجام کارماهیانه کارکنان
 16. پیگیری وانجام مکاتبات لازم درموردکارکنانیکه تعجیل درخروج ویاتاخیردروروددارند
 17. صدورابلاغ تعیین محل خدمت واعلام تاریخ شروع به کاربه مراجع ذیربط
 18. شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی به منظورارتقای دانش ومهارتهای فردی
 19. ثبت فعالیتهای روزانه دردفترگزارش،تهیه وتنظیم گزارش ماهیانه فعالیتهاجهت ارائه به مقام مافوق
 20. انجام مطالعات لازم درمواردی ازقبیل آموزش،طبقه بندی مشاغل،قوانین ومقررات استخدامی و...
 21. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 22. همکاری درامرآموزش،پژوهش وامورتحقیقاتی درزمینه شغلی
 23. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق