واحد دبیرخانه
 

جناب آقای ابوالفضل شیخ لری
میزان تحصیلات : کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مسئول دبیرخانه
نمابر : 33344088
تلفن داخلی : 243

شرح وظایف:
  1. ثبت مشخصات وجریان نامه ­های وارده وصادره وموضوع وشماره آنها در دفاترمربوطه
  2. تفکیک وتوزیع نامه­هابرای ارجاع به واحداقدام کننده وپیگیری آنها
  3. تهیه وتنظیم گزارشات موردنیازجهت ارائه به مقام مافوق
  4. دریافت واعلام وصول نامه­هایی که ازادارات وسایرواحدهابه مرکزارسال می­گردد
  5. پیگیری انجام امورمربوط به صدورمکاتبات پزشک قانونی وسایر ارگانها باهماهنگی واحدپذیرش ومدارک پزشکی بیمارستان ومسئولین مربوطه
  6. انجام سایرامورمحوله طبق نظرمافوق