نام و نام خانوادگی : الهه منتظری

سمت : مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 243

نمابر : 33344088
 
شرح وظایف:
  1. ثبت مشخصات وجریان نامه ‌های وارده وصادره وموضوع وشماره آنها در دفاترمربوطه
  2. تفکیک وتوزیع نامه‌هابرای ارجاع به واحداقدام کننده وپیگیری آنها
  3. تهیه وتنظیم گزارشات موردنیازجهت ارائه به مقام مافوق
  4. دریافت واعلام وصول نامه‌هایی که ازادارات وسایرواحدهابه مرکزارسال می‌گردد
  5. پیگیری انجام امورمربوط به صدورمکاتبات پزشک قانونی وسایر ارگانها باهماهنگی واحدپذیرش ومدارک پزشکی بیمارستان ومسئولین مربوطه
  6. انجام سایرامورمحوله طبق نظرمافوق