نام و نام خانوادگی :محمد مهدوی تبار

سمت : اموال

مدرک تحصیلی :کارشناس

رشته تحصیلی : 

تلفن تماس داخلی :  


 
 

شرح وظایف

1.       پیگیری و هماهنگی اختصاص شماره و نصب برچسب اموالی به اموال ابتیاع شده توسط سازمان
2.       ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر طبق مقررات
3.       تهیه و تنظیم صورت حساب اموال اسقاط و مازاد و ارسال آن به ذیحسابی
4.       تهیه و تنظیم صورت حساب‌های اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال و تحویل آن به واحد مربوطه
5.       پیگیری و هماهنگی صدور مجوز خروج اموال با ذکر مشخصات کامل و ثبت آن در دفاتر مربوطه حسب نیاز
6.       تحویل اموال به متقاضی و دریافت رسید مربوطه بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه
7.       پیگیری و هماهنگی تهیه و الصاق یک نسخه از فهرست اموال تحویل شده در هر اتاق
8.       تهیه و تظیم صورت اموال سرقتی، مفقودی و ارسال آن برای واحدها و مسئولین مربوطه
9.       مطابقت اجناس موجود با لیست اموال تحویل داده شده به افراد و واحد ها
10.   تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارائه به واحدهای ذیربط
11.   تطبیق صورت ریز اموال ثبت شده در دفاتر اموال با دفاتر مالی واحدها
12.   تهیه و تنظیم دفتر اموال دولتی
13.   رسیدگی و تطبیق صورت حسابهای رسیده از واحدهای مربوط با فرمهای اموالی به منظور کنترل صحت مندرجات
14.   انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق