واحد آموزش

سرکار خانم مهری طاهری
میزان تحصیلات : دیپلم
سمت: مسئول آموزش

 
سرکار خانم زهره خانزاده گان
میزان تحصیلات : کارشناس
سمت: متصدی امور دفتری

تلفن داخلی : 232

 
 
شرح وظایف
 
1. بررسی وشناخت نیازهای آموزشی باهماهنگی مسئولین واحدهاجهت کارکنان
2. انجام اقدامات لازم درزمینه پذیرش شرکت کنندگان دردوره­های آموزشی واخذمجوزازدانشگاه وصدورگواهینامه پس از پایان هردوره
3. ایجادارتباط بامراکزآموزشی،دانشکده­هادرزمینه مسائل آموزشی کارکنان
4. دریافت آخرین دستورالعملهادرخصوص ارزشیابی،طرح تبیین و...کارکنان،آموزش واطلاع رسانی به مسئولین مربوطه درواحدها
5. پیگیری تهیه وتکثیرفرمهای ارزشیابی کارکنان وکنترل نهایی آن پس ازتکمیل فرم توسط مسئولین واحدها
6. پیگیری لازم درجهت تسریع درانجام امورارزشیابی سالیانه کارکنان
7. گروه­بندی کارکنان براساس امتیازکسب شده درارزشیابی واعلام امتیازات کسب شده کارکنان به واحدکارگزینی جهت صدوراحکام حقوقی
8. تشکیل پرونده آموزشی جهت کارکنان وبایگانی سوابق آموزشی ایشان
9. پاسخگویی به مکالمات تلفنی ومراجعین به صورت حضوری درجهت رفع مشکلات اداری کارکنان
10. تهیه آمارواطلاعات موردنیازپرسنلی ازطریق رایانه جهت گزارش به مافوق
11. برنامه­ریزی درزمینه­ انتخاب ودعوت ازاستان ومربیان وتهیه جدول زمانبندی دوره­های مختلف
12. شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی به منظورارتقای دانش ومهارتهای فردی
13. ثبت فعالیتهای روزانه دردفترگزارش وتهیه وتنظیم گزارش ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
14. انجام مطالعات لازم درمواردی ازقبیل آموزش،طبقه­بندی مشاغل،قوانین ومقررات استخدامی وغیره
15. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
16. همکاری درامرآموزش،پژوهش وامورتحقیقاتی درزمینه شغلی
17. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق