نام و نام خانوادگی : مهری طاهری

سمت : مسئول آموزش

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 232

نام و نام خانوادگی : زهره خانزاده گان

سمت : متصدی امور دفتری

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 232


 

 
 

 
شرح وظایف
 
1. بررسی وشناخت نیازهای آموزشی باهماهنگی مسئولین واحدهاجهت کارکنان
2. انجام اقدامات لازم درزمینه پذیرش شرکت کنندگان دردوره‌های آموزشی واخذمجوزازدانشگاه وصدورگواهینامه پس از پایان هردوره
3. ایجادارتباط بامراکزآموزشی،دانشکده‌هادرزمینه مسائل آموزشی کارکنان
4. دریافت آخرین دستورالعملهادرخصوص ارزشیابی،طرح تبیین و...کارکنان،آموزش واطلاع رسانی به مسئولین مربوطه درواحدها
5. پیگیری تهیه وتکثیرفرمهای ارزشیابی کارکنان وکنترل نهایی آن پس ازتکمیل فرم توسط مسئولین واحدها
6. پیگیری لازم درجهت تسریع درانجام امورارزشیابی سالیانه کارکنان
7. گروه‌بندی کارکنان براساس امتیازکسب شده درارزشیابی واعلام امتیازات کسب شده کارکنان به واحدکارگزینی جهت صدوراحکام حقوقی
8. تشکیل پرونده آموزشی جهت کارکنان وبایگانی سوابق آموزشی ایشان
9. پاسخگویی به مکالمات تلفنی ومراجعین به صورت حضوری درجهت رفع مشکلات اداری کارکنان
10. تهیه آمارواطلاعات موردنیازپرسنلی ازطریق رایانه جهت گزارش به مافوق
11. برنامه‌ریزی درزمینه‌ انتخاب ودعوت ازاستان ومربیان وتهیه جدول زمانبندی دوره‌های مختلف
12. شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی به منظورارتقای دانش ومهارتهای فردی
13. ثبت فعالیتهای روزانه دردفترگزارش وتهیه وتنظیم گزارش ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
14. انجام مطالعات لازم درمواردی ازقبیل آموزش،طبقه‌بندی مشاغل،قوانین ومقررات استخدامی وغیره
15. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
16. همکاری درامرآموزش،پژوهش وامورتحقیقاتی درزمینه شغلی
17. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق