نام و نام خانوادگی : جلیل القدر

سمت : مسئول واحد توسعه تحقیقات

مدرک تحصیلی : متخصص و فلوشیپ

رشته تحصیلی : کودکان و خواب

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709

 

نام و نام خانوادگی : ندا اسماعیل زاده ها

سمت : مسئول اجرایی تحقیقات

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

رشته تحصیلی : پزشکی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709

نام و نام خانوادگی : تینا بختیاری

سمت : پزوهشگر

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پژوهش

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709


 

نام و نام خانوادگی : سمیه احمدی گورجی

سمت : پزوهشگر

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پژوهش

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709