نام و نام خانوادگی : فرزانه اعتصام

سمت : مسئول بایگانی اسناد پزشکی

مدرک تحصیلی : کاردان

رشته تحصیلی : آمار و مدارک پزشکی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 226

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه صادقی

سمت : مسئول واحد مدارک پزشکی 

مدرک تحصیلی : کاردان

رشته تحصیلی : آمار و مدارک پزشکی 

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 313

نام و نام خانوادگی : زهره کریمی

سمت : متصدی بایگانی

مدرک تحصیلی : دیپلم 

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 226

  
 

 شرح وظایف
1.       تفکیک وتنظیم پرونده های تحویلگرفته شده ازحسابداری ترخیص
2.       تفکیک پرونده ها براساس شماره جدید یا قدیم
3.       پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید
4.       الصاق گزارش آزمایشگاه- رادیولوژی- پاتولوژی در پرونده بیماران
5.       انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش استاندارد تعیین شده
6.       پاسخگویی و همکاری باپزشکان- محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش
7.       بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی
8.       بایگانی کارت ایندکس بیماران در فایلهای مخصوص
9.       گرفتن نقص پرونده هاوارسال پرونده های دارای نقص به بخشهای مربوطه جهت رفع نقص
10.   ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
11.   تشکیل پرونده سفید برای بیماران بستری- سرپایی یا اورژانس
12.   تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
13.   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق