نام و نام خانوادگی : معصومه شکار سرایی

سمت : مسئول تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : تغذیه

تلفن تماس داخلی : 391

 
 

 

شرح وظایف

1. کسب دستورالعمل وخطی مشی لازم ازسرپرست مربوطه
2. تهیه وتنظیم برنامه‌های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه وسرویس غذا
3. نظارت وسرپرستی برعملکردونحوه برخوردوآموزش کارکنان تحت سرپرستی
4. شرکت درکمیته‌های مرتبط بیمارستانی
5. ارائه آماروگزارش به مقام مافوق
6. پیگیری امورمربوط به واحد(تاسیساتی،تعمیراتی،نظافت واحدو...)
7. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار،طرح مشارکت ماهیانه کارکنان باهماهنگی واحدهای ذیربط
8. ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کاربین پرسنل درصورت مرخصی کارکنان وجایگزینی وتامین نیرودرواحد
9. بررسی وضعیت موجوددرواحدتحت نظارت به منظورتعیین مشکلات مرتبط باارائه خدمات وکیفیت آن
10. برنامه‌ریزی درجهت اجرای استانداردها
11. برنامه‌ریزی آموزش وآگاه‌سازی کارکنان جدیدالورودبه مقررات اداری، استانداردهاوشناخت کامل نسبت به واحد
12. هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحدمربوطه بانظارت مقام مافوق
13. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه وسایرواحدها
14. شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان واحدمربوطه ومشکلات واحدوپیشنهادجهت بهبودوضعیت
15. ثبت گزارش کلیه امورواحدمربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودهاونقایص و...)
16. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق