نام و نام خانوادگی : وحیده عباسی

سمت : مسئول اسناد  

مدرک تحصیلی : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن تماس داخلی : 343

نام و نام خانوادگی : زهرا ذوالقدر

سمت : متصدی اسناد  

مدرک تحصیلی : کارشناس

تلفن تماس داخلی : 389


 

نام و نام خانوادگی : مهرنوش صالح نیا

سمت : متصدی اسناد  

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : تغذیه

تلفن تماس داخلی : 389

 


نام و نام خانوادگی :
ستایش ارجمندیان

سمت : متصدی اسناد  

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 389 
 

شرح وظایف
  • اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.
  • اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
  • تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
  • تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
  • رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
  • محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص
  • تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
  • دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
  • دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS