واحد اسناد پزشکی
 
سرکار خانم زهرا افضلی
میزان تحصیلات : کارشناس
سمت: مسئول اسناد  
 
سرکار خانم فتانه حجری
میزان تحصیلات : دیپلم
سمت: متصدی اسناد
 
سرکار خانم ستایش ارجمندیان
میزان تحصیلات : کاردان
سمت: متصدی اسناد

تلفن داخلی : 354

 
شرح وظایف
  1. اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.
  2. اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
  3. تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
  4. تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
  5. رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
  6. محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص
  7. تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
  8. دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
  9. دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS