واحد اعتبار بخشی 
 
سرکار خانم رقیه علیپور
میزان تحصیلات : کاردان اتاق عمل
سمت:مسئول کمیته نظام پیشنهادات و اعتبار بخشی اداری
 
سرکار خانم مهریه قلیچی
میزان تحصیلات : کاردان اتاق عمل
سمت :  رابط کمیته های بیمارستان و اعتبار بخشی
 
تلفن داخلی : 296
 
شرح وظایف
 
  1. فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان
  2. نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم و مستمر دستاندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی
  3. استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
  4. نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت بالینی دربیمارستان
  5. ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
  6. ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه