نام و نام خانوادگی : مقدم میرزایی

سمت : مسئول تاسیسات

مدرک تحصیلی : کاردان

رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی

تلفن تماس داخلی : 250 - 212


 

نام و نام خانوادگی : امامعلی خیری

سمت : تکنسین تاسیسات

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 250 - 212


 

 

نام و نام خانوادگی : ابراهیم رشوندی

سمت : تکنسین تاسیسات

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 250 - 212

نام و نام خانوادگی : محمد میرزایی

سمت : تکنسین تاسیسات

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 250 - 212


 


 

 


 


 
 

شرح وظایف
 •  کمک درتعمیر تهویه و حرارت مرکزی
 • کمک در بهرهبرداری از دستگاه های تهویه و تعمیرات جزئی دستگاه های تهویه و فنکوئل و هوارسان
 • بهرهبرداری و نگهداری سیستم های مختلف تاسیساتی و آب رسانی و تهویه مطبوع
 • تعمیر پمپ و دستگاه ها و تعویض لوله دیگ های بخار
 • تعمیرفنکوئل ها و هوارسانی
 • انجام امور عایق بندی لوله و لوله کشی
 • نصب موتورهای آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفیت و بازده آنها
 • گاز رسانی به شبکه و خروج آن برحسب نیاز
 • سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی
 • نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید
 • انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب،برق،تلفن،گاز،فاضلاب،آسانسور،تهویه مطبوع،فنکوئل وهوارسان
 • نظارت برکارگاه های تعمیراتی یا نوسازی تاسیساتی
 • تعمیرشبکه های برق فشار قوی و ضعیف،ترانسفورماتورها و اگزوزفنها
 • پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان
 • تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاه های برقی و دستگاه برقی سردکننده
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق