دفتر پرستاری

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه سلیمی

سمت : سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225

نام و نام خانوادگی : مریم چلنگری

سمت : سوپروایزر درگردش

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225

نام و نام خانوادگی : مرضیه متولی

سمت : سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225

نام و نام خانوادگی : فرانک بخشنده

سمت : سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225

نام و نام خانوادگی : سحر امجدی پرور

سمت : سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225

نام و نام خانوادگی : نوشافرین عابدینی مقانکی

سمت : سوپروایزر آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225

نام و نام خانوادگی : فاطمه باقرآبادی

سمت : سوپروایزر کنترل عفونت

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 388-389-225
شرح وظایف

1. برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به بیماران
2. برنامه ریزی ماهیانهدفتر پرستاری و نظارت بر برنامه‌ریزی ماهیانه پرسنل پرستاری بخش
3. جمع آوری برنامه های کشیک کلیه کارکنان بیمارستان در دفتر پرستاری
4. شرک فعال در نهادهای سیاستگذاری و کمیته های درون سازمانی و پیگیری موارد پرستاری مطرح شده در کمیته‌ها
5. گردآوری اطلاعات از مرکز:
ü        نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان و ...
ü        مددجویان: برحسب نوع بستری، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده و...
ü        منابع شامل: نسروی انسانی پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته، ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات
6. تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت، مبتی بر نیازها جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/ بیمار با توجه به خط مشی های مرکز مطبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
7. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
8. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح ظایف مدون آموزشی، پژوهشی، کنترل عفونت و ...
9. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منایع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
10. برنامه ریزی مناسب جهت شرایط بحرانی و اضطراری
11. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
12. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمای و توانبخشی مرکز
13. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
14. ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
15. مشارکت در تنظیم بودجه فعالیت های مرکز
16. تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
17. مشارکت در طرح های پژوهشی
18. تلاش مستمر جهت کسب اطلاع از آخرین پدیده های پرستاری و به کارگیری روش های نوین پرستاری
19. برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت و کنترل عفونت
20. نظارت و ارزشیابی برچگونگی اجرای برنامه های کنترل عفونت
21. نظارت بر انجام به موقع کشت از بخش ها و پیگیری نتایج و سعی در جهت برطرف نمودن موارد نقص
22. همکاری در برنامه ریزی های لازم جهت ایمنی پرسنل پرستاری ، واکسیناسیون و ... در محیط کار
23. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
24. ارائه راهکار های اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط
25. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
26. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مخلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
27. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مخلف کاری
28. پیش بینی کادر پرستاری مورد نیاز و تلاش جهت برطرف کردن کمبود پرسنل
29. کنترل برنامه چرخش منظم پرسنل در شیفت های مختلف بادر نظر گرفتن اولویت ها
30. برنامه ریزی جهت پوشش کامل پرستاری در بخش ها در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری
31. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست جهت واحدهای ذیربط
32. عزل و نصب سوپروایزر ها و سرپرستاران با استفاده از نظرات شورای پرستاری و کسب اطلاعات از نظر ریس بیمارستان و در موارد خاص روسای بخش ها
33. بکارگیری نیروهای دوره ندیده در بخش های خاص
34. تهیه بانک اطلاعاتی از پرسنل واجد شرایط احراز پست جهت انتخاب پرستار، سرپرستار و سوپروایزر
35. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری
36. رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
37. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و ...
38. پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد
39. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزه در کارکنان، تشویق و تنبیه گروه پرستاری
40. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
41. شرکت در جلسات ماهیانه مدیران خدمات پرستاری در معاونت درمان دانشگاه
42. برنامه ریزی و نظارت بر جلسات ماهیانه پرسنلی بخش ها و تشکیل جلسات مستمر ماهیانه با سرپرستاران و سوپروایزرها
43. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مسئله
44. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشنا سازی پرسنل جدید الورود با مقررات خط مشی ها، شرح وظایف، آموزش ضمن خدمت، آموزش مستمر کاربردی تازه های پرستاری و ...
45. رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان گروه پرستاری
46. اخذ گزارشات پرستاری و تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارشات نهایی از پیشرفت ها، فعالیت ها و مشکلات به مقامات ذیربط
47. بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث و بحران ها و اعلام آن به مراجع ذیصلاح
48. برنامه ریزی جهت تهیه تجهیزات بیمارستان با در نظر گرفتن اولویت ها و پیگیری جهت تهیه آنها تا حصول نتیجه
49. کنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات و نصب دستورالعمل کاربردی به زبان فارسی
50. ایجاد زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های کاربردی در حرفه پرستاری
51. نظارت و کنترل کیفیت مراقبت های پرستاری براساس استانداردهای تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب، چک لیست نظارت و کنترل بر پرونده نویسی و گزارش نویسی کادر پرستاری
52. هماهنگی فعالیت های مختلف واحد پرستاری با سایر قسمت های بیمارستان
53. نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری
54. نظارت بر اجرای دقیق موازین شرعی و هدایت پرسنل تحت سرپرستی
55. بکارگیری اخلاق پرستاری و رفتار مناسب با بیماران، همراهان، کلیه همکاران و مسئولین مافوق
56. بررسی آمار از برآیند خدمات پرستاری شامل حوادث، آمار مرگ و میر، سوء مراقبت و رفتار، عفونت های ثانویه و ...
57. نظارت بر ارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال
58. بازدید مستمر از واحدهای در شیفت های مختلف
59. همراهی با بازرسین وزارتخانه ، سازمان و دانشگاه و ارائه گزارش عملکرد و کسب راهکارهای جدید
60. نظارت بر کنترل حضور و غیاب کارکنان پرستاری تحت نظارت
61. نظارت بر چگونگی استفاده از روش های خودارزیابی جهت ارزشیابی کارکنان
62. کنترل و نظارت بر تهیه پرونده های بهداشتی و آموزشی کارکنان
63. کنترل، نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی کارکنان، بیماران، مددجویان و ...
64. ارزشیابی برنامه های تعیین شده مبتنی بر هدف مرکز و گزارش عملکرد
65. ارزشیابی عملکرد کمیته های تحت نظارت
66. بررسی سطوح رضایتمندی بیمار، مددجو، خانواده، کارکنان و ...
67. کنترل و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده از داروهای استوک بخش ها و داروهای مخدر و ایمونوگلوبولین ها و داروهای دفتر پرستاری
68. همکاری در برنامه ریزی های لازم جهت فراهم کرد امکانات رفاهی برای پرسنل پرستاری و پیش بینی لازم برای برگزاری جشن های روز های خاص
69. کنترل و نظارت بر ارائه خدمات پرستاری در بخش های بیمارستان و سایر واحدهای تابعه
70. جمع آوری و بکارگیری دستورالعمل های اداری در رابطه با مسایل اداری و رفاهی پرسنل زیر مجموعه
71. تنظیم برنامه گروه کد احیاء در بیمارستان و نظارت بر حضور به موقع اعضای کد
72. انجام سایر امور محوله به دستور مقام مافوق