تلفنخانه
 
سرکار خانم فاطمه مافی
میزان تحصیلات: دیپلم
سمت:مسئول واحد

سرکار خانم ملک آفاق عباسی
میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: تلفنچی

سرکار خانم زهرا خانبان
میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: تلفنچی
 
تلفن داخلی  : 0 - 200
 
شرح وظایف
1- بر قراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد
2- بر قراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر مؤسسات و سازمانهای داخلی و خارج شهر،طبق مقررات و دستور مافوق
3- نظارت مداوم بردستگاه های مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز
4- حفظ و نگهداری دستگاه تلفن و پاسخگویی به موقع مکالمات
5- عدم ترک مخابرات و درصورت ترک تعیین جایگزین جهت جلوگیری از بروز مشکلات
6- اعلام به موقع کارکنان ، پزشکان و اعضاء تیم احیاء
7- رعایت و حفظ شئونات اخلاقی در مکالمات تلفنی
8- جلوگیری از اشغال بودن تلفن در طولانی مدت
9- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق