نام و نام خانوادگی : ژیلا پور رضایی

سمت : مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : کتابداری

تلفن تماس داخلی : 207

اطلاعات کتابخانه


 


 
 

شرح وظایف

 
 •  شماره‌گذاری وثبت ومهرکردن کتب ومجلات جدیدوتنظیم آن درقفسه‌هامطابق سیستم جاری درکتابخانه
 • تحویل دادن کتب به مراجعین وپس گرفتن آن وثبت دردفاترمربوطه وتهیه فهرست کتب امانتی که مسترددنگردیده است
 • طبقه‌بندی کتب ومجلات وکاتالوگ نویسی وتهیه فهرست کتب ومجلات موجوددرکتابخانه
 • انجام امورحرفه‌ای کتابداری درموردکتب خاص که براساس زبان یاموضوع طبقه‌بندی شده
 • تعیین وتهیه فهرست طبقه‌بندی، بسط، تعمیم، تجدیدنظردرآنهابرحسب احتیاجات خاص وکنترل نهایی
 • کتابهای فهرست شده وطبقه‌بندی شده
 • انتخاب کتب جدیدکه بایدبرای کتابخانه تهیه شودوانجام فعالیتهای مربوط به سفارش ودریافت کتاب
 •  پیشنهادتامین اعتبارات لازم جهت تکمیل وتوسعه کتابخانه‌های موجودوایجادکتابخانه‌های جدید
 •  مطالعه وبررسی احتیاجات مراجعه‌کنندگان وکتابخانه‌هاازنظرموادخواندنی
 • تهیه وتنظیم برنامه‌های کلاس کاراموزی کتابداری جهت پرسنل کتابخانه
 • اخذتماس باکتابخانه‌هاومجامع علمی وفرهنگی سایرواحدهای دانشگاهی به منظورجمع‌آوری اطلاعات موردنیاز
 • ایجادهماهنگی درروش کتابداری درواحدوفعالیت درجهت تکمیل یاتصحیح روشهای موجود
 • شرکت درکنفرانسها وسمینارهای مربوط جهت تصحیح روشهای موجودوآشنایی باتازه‌های اصول کتابداری
 • نظارت برجمع‌آوری روزنامه‌هایی که درکتابخانه جهت مطالعه عموم قرارداشته است
 • تحویل کتب وژورنالهای سالهای قبل وغیرقابل استفاده به کتابخانه مرکزی
 • پژوهش دراینترنت جهت تهیه اطلاعات علمی روزدنیادرارتباط بانیازهای آموزشی
 • تنظیم برنامه‌زمان بندی جهت استفاده مراجعین ازاینترنت
 • نظارت برپرینت جزوات ومقالات
 • انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق