کتابخانه
 
سرکارخانم ژیلا پور رضایی
میزان تحصیلات : کارشناس
سمت: مسئول کتابخانه
 
 تلفن داخلی : 207


شرح وظایف
 
1. شماره­گذاری وثبت ومهرکردن کتب ومجلات جدیدوتنظیم آن درقفسه­هامطابق سیستم جاری درکتابخانه
2. تحویل دادن کتب به مراجعین وپس گرفتن آن وثبت دردفاترمربوطه وتهیه فهرست کتب امانتی که مسترددنگردیده است
3. طبقه­بندی کتب ومجلات وکاتالوگ نویسی وتهیه فهرست کتب ومجلات موجوددرکتابخانه
4. انجام امورحرفه­ای کتابداری درموردکتب خاص که براساس زبان یاموضوع طبقه­بندی شده
5. تعیین وتهیه فهرست طبقه­بندی، بسط، تعمیم، تجدیدنظردرآنهابرحسب احتیاجات خاص وکنترل نهایی
6. کتابهای فهرست شده وطبقه­بندی شده
7. انتخاب کتب جدیدکه بایدبرای کتابخانه تهیه شودوانجام فعالیتهای مربوط به سفارش ودریافت کتاب
8. پیشنهادتامین اعتبارات لازم جهت تکمیل وتوسعه کتابخانه­های موجودوایجادکتابخانه­های جدید
9. مطالعه وبررسی احتیاجات مراجعه­کنندگان وکتابخانه­هاازنظرموادخواندنی
10. تهیه وتنظیم برنامه­های کلاس کاراموزی کتابداری جهت پرسنل کتابخانه
11. اخذتماس باکتابخانه­هاومجامع علمی وفرهنگی سایرواحدهای دانشگاهی به منظورجمع­آوری اطلاعات موردنیاز
12. ایجادهماهنگی درروش کتابداری درواحدوفعالیت درجهت تکمیل یاتصحیح روشهای موجود
13. شرکت درکنفرانسها وسمینارهای مربوط جهت تصحیح روشهای موجودوآشنایی باتازه­های اصول کتابداری
14. نظارت برجمع­آوری روزنامه­هایی که درکتابخانه جهت مطالعه عموم قرارداشته است
15. تحویل کتب وژورنالهای سالهای قبل وغیرقابل استفاده به کتابخانه مرکزی
16. پژوهش دراینترنت جهت تهیه اطلاعات علمی روزدنیادرارتباط بانیازهای آموزشی
17. تنظیم برنامه­زمان بندی جهت استفاده مراجعین ازاینترنت
18. نظارت برپرینت جزوات ومقالات
19. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق