نام و نام خانوادگی : ابوالفضل شیخ لری

سمت : مدیر امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

تلفن تماس داخلی : 351

 
 
شرح وظایف
1.نظارت برحسن جریان کلیه امورواحدهای تحت سرپرستی
2.صدوردستورات لازم به منظورایجادهماهنگی بین واحدها
3.سازماندهی فعالیتهای مربوط وتقسیم کار،تعیین وظایف وحدودمسئولیتهاواختیارات واحدهای تحت سرپرستی            
4.تعیین خط مشی ونظارت برحسن اجرای آن
5.صدوردستورالعملهاوضوابط مربوط
6.شرکت درکمیسیونها،سمینارها،کمیته‌هاوجلسات مختلف وتهیه گزارشات لازم جهت استحضارمقام مافوق
7.انجام مطالعات لازم درمواردی ازقبیل تشکیلات،روشها،آموزش،طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحدتشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور
8.تهیه مجموعه هدف،وظایف وپستهای سازمانی کارکنان بیمارستان وپیشنهادآن به واحدتشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشورجهت تاییدآن
9.انجام فعالیتهای لازم درزمینه پیاده کردن مفادطرح طبقه بندی مشاغل دولت درموردمستخدمین سازمان متبوع باهمکاری واحدکارگزینی
10.تشریک مساعی باواحدهای ذیربط درتنظیم آیین نامه،بخشنامه و....
11.برنامه‌ریزی وتمشیت وسرپرستی امورمختلف واحدهای تحت سرپرستی
12.اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذتدابیرلازم به منظورحسن انجام هدفهای موردنظر
13.پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع واقدام درموردتامین این احتیاجات
14.اتخاذتدابیرلازم به منظورپیشرفت وبهبودامورجاری
15.تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق
16.نظارت براموردرجهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
17.نظارت براجرای امورارزشیابی سالیانه کارکنان وتعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدورحکم حقوقی مربوطه
18.همکاری درامرآموزش وپژوهش وامورتحقیقاتی درزمینه شغلی
19.نظارت برامرآموزش کارکنان باهمکاری مسئولین مربوطه
20.نظارت براجرای طرح تکریم ارباب رجوع ورسیدگی به شکایات برحسب مورد
21.نظارت برانجام امورمربوط به تعاون،بیمه ورفاه کارمندان
22.انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق