درباره ما
نقشه
 
 مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس در محدوده ضلع شرقی شهر قزوینقرار دارد. این مرکز در بهمن ماه سال1370در زمینی به مساحت 36000 و زیر بنای 4862متر مربع تاسیس گردید و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد .
بیمارستان دارای 140 تخت مصوب و140 تخت فعال است و در مجموع 155نفر پرسنل رسمی ،43 نفر طرحی ، 31 نفرقراردادی و 66 نفر نیروی شرکتی در این مرکز مشغول فعالیت هستند .
نام بیمارستان
تاسیس
کیفیت
تخت مصوب
تخت فعال
نوع مالکیت
قدس
1370
درجه یک
140
140
دولتی
نمایی از نقشه هوایی بیمارستان


قزوین ابتدای فلسطین شرقی مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس
کد پستی: 4595-1-34159
نمابر : 3344088
شماره تماس : 10-3334807