تماس با ما
ملاقات عمومی ریاست / مدیریت بیمارستان در روزهای پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر می باشد.

آدرس :  قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس
کد پستی : 4595-1-34159
نمابر  : 3344088
شماره تماس : 10-3334807
آدرس الکترونیکی  : hosghods@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی :
دفترریاست،مدیریت 270-227 دفترپرستاری مترون 399 ادیومتری 238
مدیرامور اداری 351 سوپربالینی 225 گفتاردرمانی 236
مدیرامور مالی 257 سوپرآموزشی 388-389 داروخانه 235
حسابداری 249 پزشک مقیم 386 پاتولوژی 378
حراست 201 اتاق پزشکان آقایان 254-350 رادیولوژی 361
کارگزینی 345-348 اتاق پزشکان خانم 343 بانک خون 297
دبیرخانه 243 پاویون رزیدنت خانم 273-318-259 پذیرش بستری 255
کامپیوتر 342 اتاق عمل 240-253 پذیرش سرپایی 1 263
رفاهی و مددکاری 203 پاویون انترن آقا 248 پذیرش سرپایی2 293
آبدارخانه اداری 256 پاویون انترن خانم 272 ترخیص 288
مسئول اسنادپزشکی 385 پاویون رزیدنت آقا 379 درمانگاه 1 237
اسناد پزشکی 354 /رزیدنت آقا سال یک 378 درمانگاه 2 289
دفتر بهبود کیفیت 296 رزیدنت اورژانس 403 درمانگاهENI 292
روابط عمومی 312 اورژانس 395 درمانگاه 4 286
کارپردازی 251 بخش NICU 508 درمانگاه 5 291
انبار 427 بخش PICU 514 درمانگاه 6 290
تجهیزات پزشکی 311 بخش جراحی اطفال 331 درمانگاه 7 287
مرکز تحقیقات 397 بخشENT 360 درمانگاه 10 299
بانک 264 بخش نوزادان 373 درمانگاه 11 357
بایگانی 226-313 بخش آنکولوژی 446-447-448 درمانگاه 12 354
داروخانه سرپایی 358 بخش اطفال یک 460-461 نگهبانی درب ورودی 310-245
نماینده بیمه 349 بخش اطفال دو 471-487 نگهبانی بخش یک 449
نقلیه 339 خانم صفاری زاده 393 نگهبانی  بخش جراحی 204
تغذیه 391 دکترخویینی 383 نگهبانی اورژانس 412
بهداشت محیط 391 پذیرش آزمایشگاه 390 اتوکلاو 265
حاکمیت بالینی 392 تریاژ 415 اطلاعات 205
تاسیسات 250-212 تزریقات 298 تلفن خانه 0-200
خیاط خانه 309 ادیومتری 238 بخش روان 223
رختشویخانه 384 یورودینامیک 262 اتاق کار درمانی 239
کتابخانه 207 بهداشت و مامایی 399 اتاق پزشک 208
آموزش خ طاهری 232 رادیولژی 493 بخش خواب 307
اموال 374 دفترآموزشی خ پور 274 آندوسکوپی 231