تماس با ما

شماره تماس :           
10-33334807
نمابر  :                              
33344088
شماره تماس نوبت دهی صبح و
 عصر  33699022 {یک روز قبل ساعت 8 صبح}
آدرس الکترونیکی  :
hosghods@qums.ac.ir
آپارات:   
www.aparat.com/ghodshospital

آدرس :
 قزوین بلوار شهید بهشتی، ابتدای فلسطین شرقی،میدان قدس ، مرکز آموزشی درمانی قدس

کد پستی :               
4595-1-34159

ملاقات عمومی ریاست / مدیریت بیمارستان در روزهای پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر می باشد.

 

نام بخش

داخلی

نام بخش

داخلی

نام بخش

داخلی

دفترریاست،مدیریت

270-227

دفترپرستاری مترون

314

ادیومتری

238

مدیرامور اداری

296

سوپربالینی

225

گفتاردرمانی

236

مدیرامور مالی

257

سوپرآموزشی

382-384

داروخانه

235

حسابداری

249

پزشک مقیم

386

پاتولوژی

378

حراست

241

اتاق پزشکان آقایان

519

رادیولوژی

492-493

کارگزینی

203-351

اتاق پزشکان خانم

518

بانک خون

297

دبیرخانه

243

پاویون رزیدنت خانم

273-259

پذیرش بستری

293

کامپیوتر

342-210

اتاق عمل

240-253

پذیرش سرپایی 1

263

رفاهی و مددکاری

497

پاویون انترن آقا

248

پذیرش سرپایی2

293

       مسئول خدمات     524

پاویون انترن خانم

272

ترخیص

525

مسئول اسنادپزشکی

288

پاویون رزیدنت آقا

379

درمانگاه 1

237

اسناد پزشکی

264

رزیدنت آقا سال یک

378

درمانگاه 2

289

دفتر بهبود کیفیت

296

رزیدنت اورژانس

403

درمانگاهENI

292

روابط عمومی

227

اورژانس

395

درمانگاه 4

286

کارپردازی

251

بخش NICU

508-506

درمانگاه 5

291

انبار

311

بخش PICU

514-516

درمانگاه 6

290

تجهیزات پزشکی

345

بخش جراحی اطفال

331

درمانگاه 7

287

مرکز تحقیقات

397

بخشENT

360

درمانگاه 10

299

بانک

264

بخش نوزادان

373

درمانگاه 11

357

بایگانی

226-313

بخش آنکولوژی

446-447-448

درمانگاه 12

354

داروخانه سرپایی

358

بخش اطفال یک

460-461

نگهبانی درب ورودی

494-245

نماینده بیمه

349

بخش اطفال دو

471-487

نگهبانی بخش یک

449

نقلیه

339

خانم صفاری زاده

393

نگهبانی  بخش جراحی

204

تغذیه

236

دکترخویینی

383

نگهبانی اورژانس

412

بهداشت محیط

236

پذیرش آزمایشگاه

390

اتوکلاو

265

حاکمیت بالینی

392

تریاژ

415

اطلاعات

تاسیسات

250-212

تزریقات

298

تلفن خانه

0-200

خیاط خانه

309

ادیومتری

238

بخش روان

223

رختشویخانه

384

یورودینامیک

262

اتاق کار درمانی

239

کتابخانه

207

بهداشت و مامایی

399

اتاق پزشک

208

آموزش خ طاهری

232

رادیولوژی

493

بخش خواب

307

اموال

456

دفترآموزشی خ پور

274

آندوسکوپی

231