برنامه پزشکان مقیم

برنامه ماهیانه متخصصین گوش و حلق و بینی

مرکز آموزشی درمانی  قدس تیر ماه  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

درمانگاه آموزشی 

12-9

درمانگاه اورژانس

12-9

اتاق عمل 1

اتاق عمل 2

درمانگاه عصر 1

درمانگاه عصر 2

آنکالی

جمعه

1

دکترمنتظرلطف الهی

شنبه

2

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

3

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتر رحمانی

2شنبه

4

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

3شنبه

5

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

6

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

7

دکترقبادی

جمعه

8

دکترقبادی

شنبه

9

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

10

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

11

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

12

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

4شنبه

13

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

14

دکتررحمانی

جمعه

15

دکتررحمانی

شنبه

16

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

17

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

18

دکتراصفهانی

3شنبه

19

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

4شنبه

20

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

21

دکتراصفهانی

جمعه

22

دکتراصفهانی

شنبه

23

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

24

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

25

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

3شنبه

26

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

27

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

28

دکترصفدریان

جمعه

29

دکترصفدریان

شنبه

30

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

31

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

برنامه آنکالی اساتید فوق تخصص کودکان تیر 97مرکز آموزشی درمانی قدس

خواب

نوزادان

گوارش

هماتولوژی

قلب

آلرژی

نرولوژی

عفونی

کلیه

غدد

تاریخ

ایام هفته

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

1/4

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

2

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

3

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

4

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

5

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

6

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

7

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

8

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

9

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

10

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

11

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

12

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

13

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

14

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

15

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آبلوری

دکتر صفاری

16

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

17

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

18

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

19

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

20

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

21

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

22

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

23

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

24

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

25

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

26

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

27

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

28

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکترنوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

29

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

30

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر ایازی 

دکتر آراد

دکتردیدبان

31

1شنبه

برنامه آموزشی مرکز آموزشی درمانی قدس تیر ماه سال1397

ایام هفته

تاریخ

مورنینگ

کیس ریپورت گراندراند

جمعه

1

شنبه

2

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1 شنبه

3

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

4

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

5

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

6

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی دیدبان 

کیس ریپورت

دکتر وفایی، فتحی، پروانه،آراد ،دیدبان

5شنبه

7

 

جمعه

8

 

شنبه

9

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1 شنبه

10

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

11

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

12

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

13

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی  دیدبان 

گراند راند دکترنوبخت، صفاری ، غلامی پور ، طارمیها، مهیار،بلوری

5شنبه

14

جمعه

15

شنبه

16

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1شنبه

17

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

18

3شنبه

19

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

20

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی دیدبان   

کیس ریپورت دکترپیرزاده ،دکتردلیرانی،فتحی ،دیدبان ، باقریان

5شنبه

21

جمعه

22

شنبه

23

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1شنبه

24

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

25

دکتر ایازی  مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

26

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

27

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی  دیدبان 

گراند راند دکترصفاری،جمشیدی،فرشادمقدم ،نوبخت 

5شنبه

28

جمعه

29

شنبه

30

دکتر پیرزاده      آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

مورتالیتهدکترموسی خانی ،آراد ، قاسم پور ،طارمیها  ،آراد،باقریان

1شنبه

31

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

آنکالی متخصصین کودکان تیر  سال  1397

آنکالی

تاریخ

ایام هفته

دکتر محمدحسینی

1/4/97

جمعه

دکتر خامنه پور

2

شنبه

دکتر جمشیدی

3

1شنبه

دکتر بابایی

4

2شنبه

دکتر ملکی

5

3شنبه

دکتر الهی

6

4شنبه

دکتر محمدحسینی

7

5شنبه

دکتر محمدحسینی

8

جمعه

دکترخامنه پور

9

شنبه

دکتر جمشیدی

10

1شنبه

دکتر بابایی

11

2شنبه

دکتر ملکی

12

3شنبه

دکتر الهی

13

4شنبه

دکتر بابایی

14

5شنبه

دکتر بابایی

15

جمعه

دکتر خامنه پور

16

شنبه

دکتر جمشیدی

17

1شنبه

دکتر ملکی

18

2شنبه

دکتر ملکی

19

3شنبه

دکتر الهی

20

4شنبه

دکتر الهی

21

5شنبه

دکتر محمدحسینی

22

جمعه

دکتر خامنه پور

23

شنبه

دکتر جمشیدی

24

1شنبه

دکتر بابایی

25

2شنبه

دکتر ملکی

26

3شنبه

دکتر الهی

27

4شنبه

دکتر محمدحسینی

28

5شنبه

دکتر محمدحسینی

29

جمعه

دکتر خامنه پور

30

شنبه

دکتر جمشیدی

31

1شنبه

        

                                                              برنامه درمانگاه و بخش اورژانس

 مرکز آموزشی درمانی قدس تیر  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

بخش اورژانس

درمانگاه آموزشی

درمانگاه اورژانس

12-8                   

ظهر

15-12

ظهر

30/15-30/12

متخصص

20-30/16

متخصص

22-20

درمانگاه اسکرین

پزشک عمومی

جمعه

1

دکترمحمدحسینی

دکتر سالاری احمدی

دکتر سالاری احمدی

دکتر سالاری احمدی

دکتر سالاری احمدی

دکتر سالاری احمدی

دکترمنتظری هاشمی

شنبه

2

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

1 شنبه

3

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر منتظری امینی

2 شنبه

4

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکتر نهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

5

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

6

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتراحمدی

5شنبه

7

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

دکترسالاری

جمعه

8

دکترمحمدحسینی

دکترطایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترسالاری

شنبه

9

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

1 شنبه

10

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری هاشمی

2 شنبه

11

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

12

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

13

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

5شنبه

14

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر امینی

دکتر احمدی

جمعه

15

دکتربابایی

دکتر نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر احمدی

شنبه

16

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

1شنبه

17

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

نهوشیان منتظری

2شنبه

18

دکتربابایی

دکتر منتظری

دکتر منتظری

دکتر منتظری

دکتر منتظری

دکتر منتظری

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

19

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

20

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر الهی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتراحمدی

5شنبه

21

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر امینی

دکترمنتظری هاشمی

جمعه

22

دکترالهی

دکتر هاشمی امینی

دکتر هاشمی امینی

دکتر هاشمی امینی

دکتر هاشمی امینی

دکتر هاشمی امینی

دکتراحمدی

شنبه

23

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

اشنبه

24

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکتربابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری احمدی

2شنبه

25

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکترالهی

دکترالهی

دکتر نهوشیان 

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

26

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

27

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتراحمدی

5شنبه

28

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

دکترسالاری

جمعه

29

دکترملکی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترسالاری

شنبه

30

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

 اشنبه

31

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکتربابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری نهوشیان