برنامه پزشکان مقیم
 برنامه درمانگاه و بخش اورژانس                  مرکز آموزشی درمانی قدس مرداد   سال 1396
 
 
ایام هفته
تاریخ بخش اورژانس درمانگاه آموزشی درمانگاه اورژانس
12-8
ظهر
15-12
متخصص
20-30/16
متخصص
22-20
درمانگاه اسکرین
پزشک عمومی
1 شنبه 1 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار دکتر بابایی دکتر الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترمنتظری  احمدی
2 شنبه 2 دکتررضایی جمشیدی الهی دکتر مهیار دکتر الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترنهوشیان هاشمی
3شنبه 3 دکتررضایی  جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترسالاری
4شنبه 4 دکتررضایی جمشیدی  الهی دکترجمشیدی الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترطایفی
5شنبه 5 دکتر رضایی بابایی -- دکترالهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکتر طایفی دکترهاشمی
جمعه 6 دکتر محمدحسینی ملکی    دکترسالاری احمدی امینی دکترسالاری احمدی امینی دکترسالاری احمدی امینی دکترسالاری احمدی امینی دکترمنتظری سالاری
شنبه 7 دکتررضایی جمشیدی الهی دکتر مهیار دکتر الهی دکتر بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترامینی
1 شنبه 8 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترمنتظری  احمدی
2 شنبه 9 دکتررضایی  جمشیدی ا لهی دکتر مهیار الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترنهوشیان هاشمی
3شنبه 10 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترسالاری
4شنبه 11 دکتررضایی جمشیدی الهی دکترجمشیدی بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترطایفی
5شنبه 12 دکتر رضایی بابایی - دکترالهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکتر نهوشیان دکتراحمدی نهوشیان
جمعه 13 دکترملکی  الهی   دکترنهوشیان منتظری طایفی دکترنهوشیان منتظری طایفی دکترنهوشیان منتظری طایفی دکترنهوشیان منتظری طایفی دکترسالاری
شنبه 14 دکتررضایی جمشیدی الهی دکتر مهیار دکتر الهی دکتر بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترنهوشیان
1شنبه 15 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترمنتظری احمدی
2شنبه 16 دکتررضایی  جمشیدی ا لهی دکتر مهیار الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترنهوشیان هاشمی
3شنبه 17 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترسالاری
4شنبه 18 دکتررضایی جمشیدی الهی دکترجمشیدی الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترطایفی
5شنبه 19 دکتر رضایی بابایی - دکترالهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکتر منتظری دکتراحمدی
جمعه 20 دکترمحمدحسینی بابایی دکترامینی هاشمی دکترامینی هاشمی دکترامینی هاشمی دکترامینی هاشمی دکترهاشمی
شنبه 21 دکتررضایی جمشیدی الهی دکتر مهیار دکترالهی دکتربابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترامینی
1شنبه 22 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترمنتظری احمدی
2شنبه 23 دکتررضایی  جمشیدی ا لهی دکتر مهیار الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترنهوشیان هاشمی
3شنبه 24 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترسالاری
4شنبه 25 دکتررضایی جمشیدی الهی دکترجمشیدی بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترطایفی
5شنبه 26 دکتر رضایی بابایی - دکتر الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکتر طایفی دکتراحمدی
جمعه 27 دکترملکی   الهی دکتر طایفی  احمدی دکتر طایفی  احمدی دکتر طایفی  احمدی دکتر طایفی  احمدی دکترمنتظری  سالاری
شنبه 28 دکتررضایی جمشیدی الهی دکتر مهیار الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترطایفی
1شنبه 29 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترمنتظری احمدی
2شنبه 30 دکتررضایی  جمشیدی ا لهی دکتر مهیار الهی بابایی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترنهوشیان هاشمی
3شنبه 31 دکتررضایی جمشیدی بابایی دکتر مهیار بابایی الهی دکترملکی محمدحسینی  دکترملکی محمدحسینی  دکترسالاری
                                                                                                  دکتر عبداله دیدبان 
                                                                                     رئیس مرکز آموزشی درمانی قدس
برنامه تخصصی و فوق تخصصی آموزشی کودکان
مرکز آموزشی درمانی  قدس مرداد سال1396
ایام هفته تاریخ مورنینگ کیس ریپورت گراند راند
1 شنبه 1 دکترطارمیها   باقریان  حبیبی  دیدبان فتحی قاسم پور نوبخت دلیرانی منتظرلطف الهی  
2شنبه 2 دکتر مهیار  مجابی   بلوری جمشیدی  پیرزاده نوبخت صفاری منتظرلطف الهی  ایازی  
3شنبه 3 دکترطارمیها  باقریان مهرپیشه جلیل القدر آراد موسی خانی صفاری قاسم پورمنتظرلطف الهی  
4شنبه 4 دکتر  مهیار  مجابی    فتحی     دلیرانی   طرلان   منتظر لطف الهی   ایازی کیس ریپورت دکترایازی      مهیار     منتظرلطف الهی   فتحی
واساتیدی که بیمارشان معرفی خواهد شد.
5شنبه 5    
جمعه 6    
شنبه 7 دکتر پیرزاده   آراد   نوبخت    جلیل القدر   باقریان  منتظرلطف الهی  
1 شنبه 8 دکترطارمیها باقریان حبیبی دیدبان فتحی قاسم پور نوبخت دلیرانی منتظرلطف الهی  
2شنبه 9 دکتر مهیار  مجابی   بلوری جمشیدی  پیرزاده نوبخت صفاری منتظرلطف الهی  ایازی  
3شنبه 10 دکترطارمیها  باقریان مهرپیشه جلیل القدر آراد موسی خانی صفاری قاسم پورمنتظرلطف الهی  
4شنبه 11 دکتر  مهیار  مجابی    فتحی     دلیرانی   طرلان   منتظر لطف الهی   ایازی گراندراند   دکترمهرپیشه   صفاری     پیرزاده     آراد
واساتیدی که بیمارشان معرفی خواهد شد.
5شنبه 12    
جمعه 13    
شنبه 14 دکتر پیرزاده   آراد   نوبخت    جلیل القدر   باقریان  منتظرلطف الهی  
1شنبه 15 دکترطارمیها باقریان حبیبی دیدبان فتحی قاسم پور نوبخت دلیرانی منتظرلطف الهی  
2شنبه 16 دکتر مهیار  مجابی   بلوری جمشیدی  پیرزاده نوبخت صفاری منتظرلطف الهی  ایازی  
3شنبه 17 دکترطارمیها  باقریان مهرپیشه جلیل القدر آراد موسی خانی صفاری قاسم پورمنتظرلطف الهی  
4شنبه 18 دکتر  مهیار  مجابی    فتحی     دلیرانی   طرلان   منتظر لطف الهی   ایازی کیس ریپورت دکتر باقریان   نوبخت  جلیل القدر موسی خانی
واساتیدی که بیمارشان معرفی خواهد شد.
5شنبه 19    
جمعه 20    
شنبه 21 دکتر پیرزاده   آراد   نوبخت    جلیل القدر   باقریان  منتظرلطف الهی  
1شنبه 22 دکترطارمیها باقریان حبیبی دیدبان فتحی قاسم پور نوبخت دلیرانی منتظرلطف الهی  
2شنبه 23 دکتر مهیار  مجابی   بلوری جمشیدی  پیرزاده نوبخت صفاری منتظرلطف الهی  ایازی  
3شنبه 24 دکترطارمیها  باقریان مهرپیشه جلیل القدر آراد موسی خانی صفاری قاسم پورمنتظرلطف الهی  
4شنبه 25 دکتر    مهیار   مجابی    فتحی     دلیرانی   طرلان    منتظر لطف الهی کیس ریپورت دکتر باقریان   نوبخت جلیل القدر  موسی خانی
واساتیدی که بیمارشان معرفی خواهد شد.
5شنبه 26    
جمعه 27    
شنبه 28 دکتر پیرزاده    آراد   نوبخت    جلیل القدر      باقریان     منتظرلطف الهی  
1شنبه 29 دکترطارمیها  باقریان  حبیبی دیدبان فتحی قاسم پورنوبخت  دلیرانی  منتظرلطف الهی  
2شنبه 30 دکتر مهیار  مجابی   بلوری جمشیدی  پیرزاده نوبخت صفاری منتظرلطف الهی  ایازی  
3شنبه 31 دکترطارمیها  باقریان مهرپیشه جلیل القدر آراد موسی خانی صفاری قاسم پورمنتظرلطف الهی  
دکتر پرویز ایازی
مدیر گروه آموزشی کودکان
 
 
 
 
 
 
برنامه مقیمی پزشکان متخصص کودکان مرکز آموزشی درمانی  قدس مرداد  سال1396
ایام هفته تاریخ پزشک متخصص مقیمی
1 شنبه 1/5 دکتر محمدحسینی
2شنبه 2 دکتر چگینی
3شنبه 3 دکتر درگاهی
4شنبه 4 دکتر ملکی
5شنبه 5 دکتر درگاهی
جمعه 6 دکتر چگینی
شنبه 7 دکتر ملکی
1 شنبه 8 دکتر الهی
2شنبه 9 دکترچگینی
3شنبه 10 دکتر محمدحسینی
4شنبه 11 دکتر ملکی
5شنبه 12 دکتر محمدحسینی
جمعه 13 دکتر درگاهی
شنبه 14 دکتر چگینی
1شنبه 15 دکتر الهی
2شنبه 16 دکتر چگینی
3شنبه 17 دکتر درگاهی
4شنبه 18 دکتر ملکی
5شنبه 19 دکتر درگاهی
جمعه 20 دکتر چگینی
شنبه 21 دکتر ملکی
1شنبه 22 دکتر الهی
2شنبه 23 دکتر درگاهی
3شنبه 24 محمدحسینی
4شنبه 25 دکتر چگینی
5شنبه 26 دکتر درگاهی
جمعه 27 دکتر محمدحسینی
شنبه 28 دکتر چگینی
5شنبه 29 دکتر الهی
جمعه 30 دکتر درگاهی
شنبه 31 دکتر محمدحسینی
دکتر عبداله دیدبان
رئیس مرکز آموزشی درمانی قدس
 


برنامه ماهیانه متخصصین گوش و حلق و بینی
مرکز آموزشی درمانی  قدس  مرداد ماه  سال 1396
ایام هفته تاریخ درمانگاه آموزشی 
12-9
درمانگاه اورژانس
12-9
اتاق عمل 1 اتاق عمل 2 درمانگاه عصر 1
 
درمانگاه عصر 2 آنکالی
1شنبه 1 دکترصفدریان دکترکاوان دکترقبادی دکتراصفهانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکتررحمانی
2شنبه 2 دکتررحمانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترقبادی دکتراصفهانی   دکتراصفهانی
3شنبه 3 دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترصفدریان دکترکاوان دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترصفدریان
4شنبه 4 دکتر قبادی دکترکاوان دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترکاوان   دکترقبادی
5شنبه 5   دکترکاوان         دکتر رحمانی
جمعه 6             دکتر رحمانی
شنبه 7 دکتر قبادی دکترصفدریان دکتررحمانی دکترکاوان دکترکاوان   دکتر کاوان
1شنبه 8 دکترصفدریان دکترکاوان دکترقبادی دکتراصفهانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکتررحمانی
2شنبه 9 دکتررحمانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترقبادی دکتراصفهانی   دکترقبادی
3شنبه 10 دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترصفدریان دکترکاوان دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترکاوان
4شنبه 11 دکتر قبادی دکترکاوان دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترکاوان   دکترقبادی
5شنبه 12   دکترکاوان         دکترصفدریان
جمعه 13             دکترصفدریان
شنبه 14 دکتر قبادی دکترصفدریان دکتررحمانی دکترکاوان دکترکاوان   دکترکاوان
1شنبه 15 دکترصفدریان دکترکاوان دکترقبادی دکتراصفهانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترکاوان
2شنبه 16 دکتررحمانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترقبادی دکتراصفهانی   دکتراصفهانی
3شنبه 17 دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترصفدریان دکترکاوان دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترصفدریان
4شنبه 18 دکتر قبادی دکترکاوان دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترکاوان   دکترقبادی
5شنبه 19   دکترکاوان         دکترقبادی
جمعه 20             دکترقبادی
شنبه 21 دکتر قبادی دکترصفدریان دکتررحمانی دکترکاوان دکترکاوان   دکترکاوان
1شنبه 22 دکترصفدریان دکترکاوان دکترقبادی دکتراصفهانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکتررحمانی
2شنبه 23 دکتررحمانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترقبادی دکتراصفهانی   دکتراصفهانی
3شنبه 24 دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترصفدریان دکترکاوان دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترصفدریان
4شنبه 25 دکتر قبادی دکترکاوان دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترکاوان   دکترکاوان
5شنبه 26   دکترکاوان         دکتراصفهانی
جمعه 27             دکتراصفهانی
شنبه 28 دکتر قبادی دکترصفدریان دکتررحمانی دکترکاوان دکترکاوان   دکترکاوان
1شنبه 29 دکترصفدریان دکترکاوان دکترقبادی دکتراصفهانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکتررحمانی
2شنبه 30 دکتررحمانی دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترقبادی دکتراصفهانی   دکتراصفهانی
3شنبه 31 دکتراصفهانی دکتررحمانی دکترصفدریان دکترکاوان دکتراصفهانی دکترصفدریان دکترصفدریان
دکترنقی رحمانی                                                                                                    دکتر عبداله دیدبان  
 رئیس بخش گوش وحلق وبینی                                                                                 رئیس  مرکزآموزشی ودرمانی قدس