برنامه پزشکان مقیم

برنامه آنکالی اساتید فوق تخصص کودکان آذر97مرکز آموزشی درمانی قدس

خواب

نوزادان

گوارش

هماتولوژی

قلب

آلرژی

نرولوژی

عفونی

کلیه

غدد

تاریخ

ایام هفته

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

1/9

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

2

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

3

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

4

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

5

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

6

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

7

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

8

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

9

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

10

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

11

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

12

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

13

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

14

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

15

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکترموسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

16

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

17

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

18

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

19

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

20

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

21

4 شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

22

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

23

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

24

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

25

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

26

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

27

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکترفرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

28

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

29

5 شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکترفرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

30

جمعه

      دکتر مرتضی حبیبی                                                                                                                                                                    

مدیر گروه کودکان دانشگاه                                                                                                   

          

            برنامه ماهیانه متخصصین گوش و حلق و بینی

                                                     مرکز آموزشی درمانی  قدس آذر   ماه  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

درمانگاه آموزشی 

12-9

درمانگاه اورژانس

12-9

اتاق عمل 1

اتاق عمل 2

درمانگاه عصر 1

درمانگاه عصر 2

آنکالی

5شنبه

1

دکترمنتظرلطف الهی

جمعه

2

دکترمنتظرلطف الهی

شنبه

3

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

4

دکترمنتظرلطف الهی

2شنبه

5

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتر اصفهانی

3شنبه

6

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

4شنبه

7

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

8

دکترقبادی

جمعه

9

دکترقبادی

شنبه

10

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

11

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکتر رحمانی

2شنبه

12

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

3شنبه

13

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

4شنبه

14

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

5شنبه

15

دکتراصفهانی

جمعه

16

دکتراصفهانی

شنبه

17

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

18

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکتر رحمانی

  2شنبه

19

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتررحمانی

3شنبه

20

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

4شنبه

21

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

  5شنبه

22

دکتررحمانی

جمعه

23

دکتررحمانی

شنبه

24

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

 1شنبه

25

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکتررحمانی

2شنبه

26

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

 3 شنبه

27

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

4 شنبه

28

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

 5 شنبه

29

دکتراصفهانی

جمعه

30

دکتراصفهانی

      دکترنقی رحمانی                                                                                                        

                  رئیس بخش گوش وحلق وبینی                                                                               

برنامه آموزشی مورنینگ مرکز آموزشی درمانی قدس آذر  ماه سال1397

ایام هفته

تاریخ

مورنینگ

کیس ریپورت گراندراند

5شنبه

1

جمعه

2

شنبه

3

دکتر پیرزاده  جمشیدی  آراد نوبخت   خامنه پور  پروانه

1شنبه

4

2شنبه

5

دکتر ایازی   مهیار   پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

6

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه محمدی  میرلوحی  

4شنبه

7

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی میرلوحی

کیس ریپورت:دکترمهیار/پروانه/دکترفرشادمقدم/دکترآراد

5شنبه

8

جمعه

9

شنبه

10

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت   جمشیدی    خامنه پور     پروانه

1شنبه

11

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم

2شنبه

12

دکتر ایازی   مهیار    پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور  باقریان

3شنبه

13

سمینار 2 روزه آنتی بیوتیک تراپی

4شنبه

14

سمینار 2 روزه آنتی بیوتیک تراپی

5شنبه

15

جمعه

16

شنبه

17

دکتر پیرزاده      آراد      نوبخت   جمشیدی    خامنه پور     پروانه

1شنبه

18

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

19

دکتر ایازی   مهیار    پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور    باقریان

3شنبه

20

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه محمدی  میرلوحی  

4شنبه

21

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی میرلوحی

گراند راند:دکترغلامی پور/دکترایازی/صفاری/دکترجلیل القدر

5شنبه

22

جمعه

23

شنبه

24

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت   جمشیدی    خامنه پور     پروانه

1شنبه

25

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم    

       2شنبه

26

دکتر ایازی   مهیار    پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور  باقریان

3شنبه

27

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه محمدی  میرلوحی  

      4شنبه

28

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی میرلوحی

دکتر دلیرانی جهت دستیاران/اینترنها/استاژرها

5شنبه

29

      جمعه

30

دکترمرتضی حبیبی                                                                                   

                        دیر گروه کودکان دانشگاه