برنامه پزشکان مقیم

                                                                  برنامه درمانگاه و بخش اورژانس

 مرکز آموزشی درمانی قدس اردیبهشت  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

بخش اورژانس

درمانگاه آموزشی

درمانگاه اورژانس

12-8                   

ظهر

15-12

ظهر

30/15-30/12

متخصص

20-30/16

متخصص

22-20

درمانگاه اسکرین

پزشک عمومی

شنبه

1

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر  الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتراحمدی نهوشیان

1 شنبه

2

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری امینی

2 شنبه

3

دکتررضایی  ملکی  جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

4

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

5

دکتر رضایی ملکی جمشیدی 

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

5شنبه

6

دکتررضایی جمشیدی

دکترالهی - بابایی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری-هاشمی

جمعه

7

دکتر الهی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر احمدی

شنبه

8

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

1 شنبه

9

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر منتظری امینی

2 شنبه

10

دکتررضایی  ملکی  جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر نهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان- هاشمی

3شنبه

11

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

12

دکتر ملکی

دکترمنتظری نهوشیان

دکترمنتظری نهوشیان

دکترمنتظری نهوشیان

دکترمنتظری نهوشیان

دکترمنتظری نهوشیان

دکتراحمدی-امینی

5شنبه

13

دکتررضایی جمشیدی

دکترالهی - بابایی

دکترامینی

دکترامینی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

جمعه

14

دکترمحمدحسینی

دکتراحمدی امینی

دکتراحمدی امینی

دکتراحمدی امینی

دکتراحمدی امینی

دکتراحمدی امینی

دکترسالاری امینی

شنبه

15

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

1 شنبه

16

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری سالاری

2 شنبه

17

دکتررضایی  ملکی  جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر نهوشیان-هاشمی

3شنبه

18

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

19

دکتر رضایی ملکی جمشیدی 

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

5شنبه

20

دکتررضایی جمشیدی

دکترالهی - بابایی

دکترطایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

جمعه

21

دکترمحمدحسینی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکتر طایفی

شنبه

22

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

1شنبه

23

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری احمدی

2شنبه

24

دکتررضایی  ملکی  جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان-هاشمی

3شنبه

25

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

26

دکتر رضایی ملکی جمشیدی 

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

5شنبه

27

دکتررضایی جمشیدی

دکترالهی - بابایی

دکترامینی

دکترامینی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری هاشمی

جمعه

28

دکترمحمدحسینی

دکترسالاری هاشمی

دکترسالاری هاشمی

دکترسالاری هاشمی

دکترسالاری هاشمی

دکترسالاری هاشمی

دکتر سالاری

شنبه

29

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

اشنبه

30

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر منتظری امینی

2شنبه

31

دکتررضایی  ملکی  جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

 

 

خواب

نوزادان

گوارش

هماتولوژی

قلب

آلرژی

نرولوژی

عفونی

کلیه

غدد

تاریخ

ایام هفته

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

1/2

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

2

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

3

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

4

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

5

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

6

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

7

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

8

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

9

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

10

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

11

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

12

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

13

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

14

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر دیدبان

15

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

16

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

17

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

18

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

19

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

20

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

21

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

22

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

23

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

24

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

25

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

26

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

27

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

28

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

29

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

30

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسمپور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

31

2شنبه

دکتر مرتضی حبیبی

سرپرست گروه کودکان

برنامه آنکالی متخصصین کودکان  ازدیبهشت  سال  1397

آنکالی

تاریخ

ایام هفته

دکتر خامنه پور

1/1/97

شنبه

دکتر جمشیدی

2

1شنبه

دکتر بابایی

3

2شنبه

دکتر الهی

4

3شنبه

دکتر ملکی

5

4شنبه

دکتر الهی

6

5شنبه

دکتر الهی

7

جمعه

دکتر خامنه پور

8

شنبه

دکتر جمشیدی

9

1شنبه

دکتر بابایی

10

2شنبه

دکتر الهی

11

3شنبه

دکتر ملکی

12

4شنبه

دکتر محمدحسینی

13

5شنبه

دکتر محمدحسینی

14

جمعه

دکتر خامنه پور

15

شنبه

دکتر جمشیدی

16

1شنبه

دکتر بابایی

17

2شنبه

دکتر الهی

18

3شنبه

دکتر ملکی

19

4شنبه

دکتر محمدحسینی

20

5شنبه

دکتر محمدحسینی

21

جمعه

دکتر خامنه پور

22

شنبه

دکتر جمشیدی

23

1شنبه

دکتر بابایی

24

2شنبه

دکتر الهی

25

3شنبه

دکتر ملکی

26

4شنبه

دکتر محمدحسینی

27

5شنبه

دکتر محمدحسینی

28

جمعه

دکتر خامنه پور

29

شنبه

دکتر جمشیدی

30

1شنبه

دکتر بابایی

31

2شنبه

دکتر عبداله دیدبان    

رئیس مرکزآموزشی کودکان قدس

برنامه آموزشی مرکز آموزشی درمانی قدس اردیبهشت ماه سال1397

ایام هفته

تاریخ

مورنینگ

کیس ریپورت گراندراند

شنبه

1

دکتر پیرزاده     آراد     نوبخت     جلیل القدر     باقریان    خامنه پور  پروانه

1 شنبه

2

دکترطارمیها  باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور   دلیرانی  فرشاد مقدم  خامنه پور 

2 شنبه

3

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده   نوبخت   صفاری وفایی غلامی پور

3شنبه

4

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

5

دکتر ایازی مهیار مجابی فتحی دلیرانی نوبخت طرلان فرشاد مقدم وفایی غلامی پور

کیس ریپورت

دکترایازی   مهیار   فرشاد مقدم     فتحی  پروانه

5شنبه

6

جمعه

7

شنبه

8

دکتر پیرزاده     آراد     نوبخت     جلیل القدر     باقریان    خامنه پور  پروانه

1 شنبه

9

دکترطارمیها باقریان حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم  خامنه پور 

2شنبه

10

دکتر ایازی  مهیار فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی  غلامی پور

3شنبه

11

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

12

5شنبه

13

جمعه

14

شنبه

15

دکتر پیرزاده     آراد     نوبخت     جلیل القدر     باقریان    خامنه پور  پروانه

1 شنبه

16

دکترطارمیها  باقریان  حبیبی   دیدبان  فتحی  قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم  خامنه پور 

2شنبه

17

دکتر ایازی  مهیار  مجابی   فتحی  دلیرانی نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم وفایی  غلامی پور

3شنبه

18

دکترطارمیها باقریان  جلیل القدر آراد موسی خانی  صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

19

دکتر ایازی مهیار   مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی غلامی پور

گراند راند

دکترباقریان نوبخت  صفاری پیرزاده  موسی خانی غلامی پور

5شنبه

20

جمعه

21

شنبه

22

دکتر پیرزاده     آراد     نوبخت     جلیل القدر     باقریان    خامنه پور  پروانه

1شنبه

23

دکترطارمیها باقریان حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم  خامنه پور 

2شنبه

24

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده   نوبخت   صفاری وفایی

3شنبه

25

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

26

دکترایازی مهیار مجابی فتحی دلیرانی نوبخت طرلان فرشاد مقدم وفایی  غلامی پور

کیس ریپورت

دکترطارمیها  جلیل القدر قاسم پور   بلوری   وفایی  

5شنبه

27

   جمعه

28

شنبه

29

دکتر پیرزاده     آراد     نوبخت     جلیل القدر     باقریان    خامنه پور   پروانه

1شنبه

30

دکترطارمیها باقریان حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور   دلیرانی    فرشاد مقدم  خامنه پور 

2شنبه

31

دکترایازی مهیار  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی  غلامی پور

دکترمرتضی حبیبی                                                                                               دکترعبداله دیدبان   

                 سرپرست گروه کودکان                                                                                       رئیس مرکز آموزشی درمانی  قدس

برنامه ماهیانه متخصصین گوش و حلق و بینی

اصلاحیه                                           مرکز آموزشی درمانی  قدس اردیبهشت ماه  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

درمانگاه آموزشی  

12-9

درمانگاه اورژانس

12-9

اتاق عمل 1

اتاق عمل 2

درمانگاه عصر 1

درمانگاه عصر 2

آنکالی

شنبه

1

دکتر قبادی

دکترصفدریان

دکتررحمانی منتظرلطف الهی

--

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

2

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

3

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتر صفدریان

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتر اصفهانی

3شنبه

4

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتر اصفهانی

4شنبه

5

دکترقبادی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکتر قبادی

5شنبه

6

دکترمنتظرلطف الهی

جمعه

7

دکترمنتظرلطف الهی

شنبه

8

دکتر قبادی

دکترصفدریان

دکتررحمانی منتظرلطف الهی

--

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکتررحمانی

1شنبه

9

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

10

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتر صفدریان

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

11

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

4شنبه

12

دکترقبادی

5شنبه

13

دکترقبادی

جمعه

14

دکترقبادی

شنبه

15

دکتر قبادی

دکترصفدریان

دکتررحمانی منتظرلطف الهی

--

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

16

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

17

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتر صفدریان

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

18

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

19

دکترقبادی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

5شنبه

20

دکترصفدریان

جمعه

21

دکترصفدریان

شنبه

22

دکتر قبادی

دکترصفدریان

دکتررحمانی منتظرلطف الهی

--

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

23

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

24

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتر صفدریان

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

3شنبه

25

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

26

دکترقبادی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

5شنبه

27

دکتراصفهانی

جمعه

28

دکتراصفهانی

شنبه

29

دکتر قبادی

دکترصفدریان

دکتررحمانی منتظرلطف الهی

--

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

30

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

31

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتر صفدریان

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترنقی رحمانی                                                                                                      دکتر عبداله دیدبان  

رئیس بخش گوش وحلق وبینی                                                                                 رئیس  مرکزآموزشی ودرمانی قدس

 

 

لیست مدیریت گزارش صبحگاهی گروه کودکان اردیبهشت 97

ایام هفته

تاریخ

استاد

شنبه

1/2

دکتر پیرزاده

1شنبه

2/2

دکتر فتحی

2شنبه

3/2

دکتر ایازی

3شنبه

4/2

دکتر جلیل القدر

4شنبه

5/2

دکتر دلیرانی

شنبه

8/2

دکتر آراد

1شنبه

9/2

دکترقاسم پور

2شنبه

10/2

                                          دکتر مهیار

3شنبه

11/2

دکتر باقریان

4شنبه

12/2

تعطیل ولادت حضرت قائم

شنبه

15/2

دکتر نوبخت

1شنبه

16/2

دکتر حبیبی

2شنبه

17/2

دکتر صفاری

3شنبه

18/2

دکتر موسی خانی

4شنبه

19/2

دکتر وفایی

شنبه

22/2

دکتر پروانه

1شنبه

23/2

دکتر فرشاد مقدم

2شنبه

24/2

دکتر غلامی پور

3شنبه

25/2

دکتر طارمیها

4شنبه

26/2

دکتر دیدبان

شنبه

29/2

دکتر نوبخت

1شنبه

30/2

دکتر مهرام

2شنبه

31/2

دکتر بلوری

                                                                                                            دکتر مرتضی حبیبی

                                                                                                                            سرپرست گروه کودکان

                برنامه آموزشی کنفرانس ها ژورنال کلاپ گراند راند- کیس ریپورت

         مرکز آموزشی درمانی  قدس اردیبهشت ماه سال 1397

ایام هفته

تاریخ

کنفرانس دهنده

استاد راهنما                           

از شنبه لغایت 4 شنبه  

موضوع

شنبه

½

کنفرانس اساتید

دکتر مهیار

کنفرانس اساتید

1شنبه

2/2

دستیار: دکتر احمدلو

دکتر جمشیدی                    موضوع :   نظریه استاد محترم        

ژورنال کلاپ

2شنبه

3/2

 دستیار:دکتر سنندجی

دکتر ایازی                         موضوع :   نظریه استاد محترم

کنفرانس دستیار

3شنبه

4/2

اینترن :  دکتر انجمنی

دکتر خامنه پور                     موضوع :   نظریه استاد محترم

کنفرانس اینترن

4شنبه

5/2

کیس ریپورت

اینترن مسئول: دکترارجینی

دکتر ایازی مهیار فرشاد مقدم- فتحی پروانه

کیس ریپورت

شنبه

8

کنفرانس اساتید

دکتر نوبخت

کنفرانس اساتید

1 شنبه

9

دستیار: دکتر توحیدلو

دکتر طارمیها                    موضوع : نظریه استاد محترم

ژورنال کلاپ

2شنبه

10

اینترن: دکتر کاکاوند

دکتر جمشید ی                                CXR

کنفرانس اینترن

3شنبه

11

اینترن : دکترایلخانی

دکترجمشیدی               موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس اینترن

4شنبه

12

تعطیلی

شنبه

15

دستیار:دکترتوکلیان

دکتر غلامی پور                  موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس دستیار

1شنبه

16

اینترن : دکترمیرزایی

دکتر طارمیها                      موضوع : نظریه استاد محترم

ژورنال کلاپ

2شنبه

17

 دستیار:دکترفرزانه

دکتر پروانه                         موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس دستیار

3شنبه

18

گراند راند

اینترن مسئول: دکترصادقی

دکترباقریان نوبخت صفاری پیرزاده موسی خانی غلامی پور

گراند راند

4شنبه

19

کنفرانس اساتید

دکتر دلیرانی

کنفرانس اساتید

شنبه

22

کنفرانس اساتید

دکتر وندایی

دکتر باقریان                              (پیگیری بیماران )

پیگیری

1شنبه

23

کنفرانس اساتید

                     دکتر قاسم پور                    TGA         

کنفرانس اساتید

2شنبه

24

 دستیار:دکترمیرزایی

دکتر فتحی                             موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس دستیار

3شنبه

25

کنفرانس اساتید

دکتر صفاری                         موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس اساتید

4شنبه

26

کنفرانس اساتید

دکتر دلیرانی                         موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس اساتید

شنبه

29

مورتالیتی

دستیار:وندایی

دکتر فتحی دکتر حبیبی دکتر قاسم پور دکتر فرشاد مقدم دکترغلامی پور

مورتالیتی

1شنبه

30

کنفرانس اساتید

دکتر حبیبی

کنفرانس اساتید

2شنبه

31

دستیار:دکتراکبری

دکتر جمشیدی                 موضوع : نظریه استاد محترم

کنفرانس دستیار

                                                                                                                      دکتر مرتضی حبیبی

                                                                                                                                             سرپرست  گروه کودکان