برنامه پزشکان مقیم

برنامه آنکالی اساتید فوق تخصص کودکان مرداد97مرکز آموزشی درمانی قدس

خواب

نوزادان

گوارش

هماتولوژی

قلب

آلرژی

نرولوژی

عفونی

کلیه

غدد

تاریخ

ایام هفته

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

1/5

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

2

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

3

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

4

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

5

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

6

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

7

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

8

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

9

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

10

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

11

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترطارمیها

دکتر بلوری

دکتر صفاری

12

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

13

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

14

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر بلوری

دکتر صفاری

15

2شنبه

دکترجلیل القدر

غلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

16

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

17

4شنبه

دکترجلیل القدر

غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

18

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکترایازی 

دکتر آراد

دکتردیدبان

19

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

20

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

21

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

22

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

23

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

24

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

25

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتردیدبان

26

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

27

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

28

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

29

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

30

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر غلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتردیدبان

31

4 شنبه

 


برنامه ماهیانه متخصصین گوش و حلق و بینی

مرکز آموزشی درمانی  قدس مرداد ماه  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

درمانگاه آموزشی 

12-9

درمانگاه اورژانس

12-9

اتاق عمل 1

اتاق عمل 2

درمانگاه عصر 1

درمانگاه عصر 2

آنکالی

2شنبه

1

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

2

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

3

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکتر قبادی

5شنبه

4

دکتر قبادی

جمعه

5

دکتر قبادی

شنبه

6

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

7

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

8

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

9

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

10

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

11

دکتررحمانی

جمعه

12

دکتررحمانی

شنبه

13

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

14

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

15

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

16

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

17

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

18

دکترصفدریان

جمعه

19

دکترصفدریان

شنبه

20

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

21

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

2شنبه

22

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

23

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

24

دکترقبادی

دکترصفدریان

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترقبادی

5شنبه

25

دکترمنتظرلطف الهی

جمعه

26

دکترمنتظرلطف الهی

شنبه

27

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

       دکتر رحمانی

دکترصفدریان

--

دکترمنتظرلطف الهی

دکترمنتظرلطف الهی

1شنبه

28

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی 

دکتراصفهانی

--

دکترصفدریان

دکتررحمانی

  2شنبه

29

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظرلطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

30

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترصفدریان

دکترمنتظرلطف الهی

دکترصفدریان

دکترصفدریان

4شنبه

31

دکتراصفهانی


 
 
 


برنامه آموزشی مرکز آموزشی درمانی قدس
مرداد  ماه سال1397

ایام هفته

تاریخ

مورنینگ

کیس ریپورت گراندراند

2شنبه

1

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

2

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

3

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی 

کیس ریپورت :دکترفرشادمقدم،جلیل القدر،پروانه،فتحی

5شنبه

4

جمعه

5

شنبه

6

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1 شنبه

7

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

 

2شنبه

8

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

9

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

10

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی 

گراند راند

دکترقاسم پور، غلامی پور ، ایازی ، مهیار،بلوری

5شنبه

11

جمعه

12

شنبه

13

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1شنبه

14

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

15

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی    پیرزاده    نوبخت      وفایی    غلامی پور

3شنبه

16

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

17

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی 

کیس ریپورت

دکتردلیرانی،فتحی ،دیدبان ، باقریان ،وفایی

5شنبه

18

جمعه

19

شنبه

20

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1شنبه

21

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

2شنبه

22

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

3شنبه

23

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

4شنبه

24

دکترایازی  مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی 

گراند راند

دکترصفاری،جمشیدی،فرشادمقدم ،نوبخت 

5شنبه

25

جمعه

26

شنبه

27

دکتر پیرزاده        آراد      نوبخت        خامنه پور     پروانه

1شنبه

28

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور    دلیرانی    فرشاد مقدم   

جمعه

29

دکتر ایازی   مهیار   بلوری   جمشیدی  پیرزاده    نوبخت    وفایی   غلامی پور

شنبه

30

دکترطارمیها باقریان جلیل القدر آراد  موسی خانی   صفاری  قاسم پور   فرشاد مقدم  پروانه 

مورتالیته

دکتروفایی ،پیرزاده ،آراد ، جلیل القدر  ، پروانه ،باقریان

1شنبه

31 

 
 


برنامه درمانگاه و بخش اورژانس

 مرکز آموزشی درمانی قدس  مرداد  سال 1397

ایام هفته

بخش اورژانس

درمانگاه آموزشی

درمانگاه اورژانس

12-8                   

ظهر

15-12

ظهر

30/15-30/12

متخصص

20-30/16

متخصص

22-20

درمانگاه اسکرین

پزشک عمومی

2 شنبه

1

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر نهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

2

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

3

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

5شنبه

4

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

جمعه

5

دکترمنتظری

دکترمنتظری

دکترمنتظری

دکترمنتظری

دکترمنتظری

دکترمنتظری هاشمی

شنبه

6

دکتررضایی  خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

1 شنبه

7

دکتررضایی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر امینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری امینی

2 شنبه

8

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

9

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

10

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتراحمدی بخشنده

5شنبه

11

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتراحمدی

دکترحمدی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری هاشمی

جمعه

12

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان  احمدی

شنبه

13

دکتررضایی   خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر طایفی

1شنبه

14

دکتررضایی  خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر منتظری بخشنده

2شنبه

15

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترهاشمی نهوشیان

3شنبه

16

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

17

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

7

18

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکترسالاری

دکترسالاری

دکترملکی محمدحسینی

دکتر سالاری بخشنده

جمعه

19

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکترسالاری بخشنده

شنبه

20

دکتررضایی  خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

اشنبه

21

دکتررضایی  خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترامینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری امینی

2شنبه

22

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

23

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترسالاری

4شنبه

24

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر احمدی

5شنبه

25

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتر سالاری

دکتر سالاری

دکترملکی محمدحسینی

دکتراحمدی

جمعه

26

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترطایفی

دکترمنتظری هاشمی

شنبه

27

دکتررضایی  خامنه پور

دکتر مهیار

دکترالهی

دکتربابایی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترطایفی

 اشنبه

28

دکتررضایی  خامنه پور

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکترالهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترمنتظری بخشنده

2 شنبه

29

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکترالهی

دکتربابایی

دکترنهوشیان

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

3شنبه

30

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکترالهی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکترملکی محمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

31

دکتر امینی احمدی

دکتر امینی احمدی

دکتر امینی احمدی

دکتر امینی احمدی

دکتر امینی احمدی

دکتر طایفی احمدی


 

 
 


برنامه آنکالی متخصصین کودکان مرداد  سال  1397

آنکالی

تاریخ

ایام هفته

دکتر بابایی

1/5/97

2شنبه

ملکی

2

3شنبه

الهی

3

4شنبه

دکتر محمدحسینی

4

5شنبه

دکتر محمدحسینی

5

جمعه

دکترخامنه پور

6

شنبه

دکترجمشیدی

7

1شنبه

دکتربابایی

8

2شنبه

دکترملکی

9

3شنبه

دکترالهی

10

4شنبه

دکتر محمدحسینی

11

5شنبه

دکتر محمدحسینی

12

جمعه

دکترخامنه پور

13

شنبه

دکترجمشیدی

14

1شنبه

دکتربابایی

15

2شنبه

دکترملکی

16

3شنبه

دکتر الهی

17

4شنبه

دکتر محمدحسینی

18

5شنبه

دکتر محمدحسینی

19

جمعه

دکترخامنه پور

20

شنبه

دکترجمشیدی

21

1شنبه

دکتربابایی

22

2شنبه

دکترملکی

23

3شنبه

دکترالهی

24

4شنبه

دکتر محمدحسینی

25

5شنبه

دکتر محمدحسینی

26

جمعه

دکترخامنه پور

27

شنبه

دکترجمشیدی

28

1شنبه

دکتربابایی

29

2شنبه

دکترملکی

30

3شنبه

دکترالهی

31

4شنبه