برنامه پزشکان مقیم

برنامه آموزشی مرکز آموزشی درمانی  قدس فروردین  ماه سال 98

ایام هفته

تاریخ

مورنینگ

کیس ریپورت /گراند راند

5شنبه

1

روزگارتان بهار ،

لحظه هایتان پر از شکوفه باد

سال نو مبارک

جمعه

2

شنبه

3

1 شنبه

4

2 شنبه

5

3شنبه

6

4شنبه

7

5شنبه

8

جمعه

9

شنبه

10

1 شنبه

11

2 شنبه

12

3شنبه

13

4شنبه

14

5شنبه

15

 

جمعه

16

شنبه

17

دکتر پیرزاده     جمشیدی     آراد     نوبخت     خامنه پور    پروانه    علیزاده

1 شنبه

18

دکترطارمیها    باقریان   حبیبی   دیدبان   فتحی   قاسم پور   دلیرانی   فرشادمقدم  علیزاده

2 شنبه

19

دکتر ایازی     مهیار     پیرزاده     نوبخت    وفایی     غلامی پور     علیزاده

3شنبه

20

دکتر طارمیها باقریان جلیل القدر  موسی خانی صفاری قاسم پور  فرشادمقدم پروانه محمدی علیزاده

4شنبه

21

دکتر ایازی مهیار  مجابی   فتحی  دلیرانی  نوبخت   طرلان   فرشاد مقدم  وفایی   علیزاده

کیس ریپورت :دکترفتحی   وفایی  طارمیها  صفاری

5شنبه

22

جمعه

23

شنبه

24

دکتر پیرزاده     جمشیدی     آراد     نوبخت     خامنه پور    پروانه    علیزاده

1شنبه

25

دکترطارمیها   باقریان  حبیبی  دیدبان  فتحی   قاسم پور   دلیرانی   فرشادمقدم  علیزاده

2شنبه

26

دکتر ایازی     مهیار     پیرزاده     نوبخت    وفایی     غلامی پور     علیزاده

3شنبه

27

دکتر طارمیها باقریان جلیل القدر  موسی خانی صفاری قاسم پور  فرشادمقدم پروانه محمدی علیزاده

4شنبه

28

دکتر ایازی مهیار  مجابی  فتحی  دلیرانی  نوبخت  طرلان  فرشاد مقدم  وفایی   علیزاده

گراند راند:دکترقاسم پور غلامی  پور فرشادمقدم  آراد

5شنبه

29

جمعه

30

شنبه

31

دکتر پیرزاده     جمشیدی     آراد     نوبخت     خامنه پور    پروانه    علیزاده

دکتر مرتضی حبیبی       

مدیر گروه کودکان دانشگاه 

برنامه آنکالی اساتید فوق تخصص کودکان  فروردین 1398

خواب

نوزادان

گوارش

هماتولوژی

قلب

آلرژی

نرولوژی

عفونی

کلیه

غدد

تاریخ

ایام هفته

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

29-1

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

2

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

3

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

4

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

5

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

6

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

7

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

8

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

9

جمعه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

10

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

11

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

12

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

13

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

14

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکترصفاری

15

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر وفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

16

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

17

شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

18

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

19

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

20

3شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر دیدبان

21

4شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر طارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

22

5شنبه

دکترجلیل القدر

دکترپروانه

دکتر باقریان

دکتر موسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترطارمیها

دکتر آراد

دکتر صفاری

23

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

24

شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

25

1شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

26

2شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

27

3 شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکتر پیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

28

4 شنبه

دکترجلیل القدر

دکتر پروانه

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکتر نوبخت

دکتر فتحی

دکترپیرزاده

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکترصفاری

29

5 شنبه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکتروفایی

دکترنوبخت

دکتر فتحی

دکترفرشادمقدم

دکتر ایازی

دکتر آراد

دکتر صفاری

30

جمعه

دکترجلیل القدر

دکترغلامی پور

دکتر باقریان

دکترموسی خانی

دکتر قاسم پور

دکتر فتحی

دکتر فرشادمقدم

دکترایازی

دکتر آراد

دکتر دیدبان

31

شنبه

      دکتر مرتضی حبیبی

مدیر گروه کودکان دانشگاه

برنامه ماهیانه متخصصین گوش و حلق و بینی

مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس فروردین ماه سال1398

ایام هفته

تاریخ

درمانگاه آموزشی

12-9

درمانگاه اورژانس

12-9

اتاق عمل 1

اتاق عمل 2

درمانگاه عصر 1

درمانگاه عصر 2

آنکالی

5شنیه

1-29

عکس گل های مریم

یا مقلب القلوب و الابصار                                              یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال                                       حول  حولنا الی احسن الحال

سال نو مبارک

دکترقبادی

جمعه

2

دکترقبادی

شنبه

3

دکترقبادی

1شنبه

4

دکتراصفهانی

2شنبه

5

دکتر اصفهانی

3شنبه

6

دکتراصفهانی

4شنبه

7

دکتراصفهانی

5شنبه

8

دکتر منتظرلطف الهی

جمعه

9

دکتر منتظرلطف الهی

شنبه

10

دکتر منتظرلطف الهی

1 شنبه

11

دکتر منتظرلطف الهی

2 شنبه

12

دکتررحمانی

3شنبه

13

دکتر رحمانی

4شنبه

14

دکتر رحمانی

5شنبه

15

دکتر رحمانی

جمعه

16

دکتر رحمانی

شنبه

17

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر قبادی

دکتر رحمانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر منتظرلطف الهی

1 شنبه

18

دکترمنتظر لطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتر رحمانی

2 شنبه

19

دکتراصفهانی

دکتر رحمانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر اصفهانی

3شنبه

20

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر رحمانی

4شنبه

21

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکتر قبادی

5شنبه

22

دکتر منتظرلطف الهی

جمعه

23

دکتر منتظرلطف الهی

شنبه

24

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر قبادی

دکتر رحمانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر منتظرلطف الهی

1شنبه

25

دکترمنتظر لطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

2شنبه

26

دکتراصفهانی

دکتر رحمانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکتراصفهانی

3شنبه

27

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکترقبادی

4شنبه

28

دکترقبادی

دکتراصفهانی

دکتررحمانی

دکتراصفهانی

دکتر قبادی

5شنبه

29

دکتر اصفهانی

جمعه

30

دکتر اصفهانی

شنیه

31

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر قبادی

دکتر رحمانی

دکترمنتظر لطف الهی

دکتر قبادی

دکترنقی رحمانی                                                                                                                    

رئیس بخش ENT                       

برنامه آنکالی متخصصین کودکان  فروردین سال  1398

آنکالی

تاریخ

ایام هفته

دکتر الهی

1/1/98

5شنبه

دکتر الهی

2

جمعه

دکتر محمدحسینی

3

شنبه

دکتر محمدحسینی

4

1شنبه

دکتر محمدحسینی

5

2شنبه

دکتر خامنه پور

6

3شنبه

دکتر خامنه پور

7

4شنبه

دکتر خامنه پور

8

5شنبه

دکتر ملکی

9

جمعه

دکتر ملکی

10

شنبه

دکتر ملکی

11

1شنبه

دکتربابایی

12

     2شنبه

دکتر بابایی

13

3شنبه

دکترجمشیدی

14

4شنبه

دکتر جمشیدی

15

5شنبه

دکتر جمشیدی

16

جمعه

دکتر خامنه پور

17

شنبه

دکتر الهی

18

1شنبه

دکترجمشیدی

19

2شنبه

دکتر ملکی

20

3شنبه

دکتر بابایی

21

4شنبه

دکتر محمدحسینی

22

5شنبه

دکتر محمدحسینی

23

جمعه

دکتر خامنه پور

24

شنبه

دکتر الهی

25

1شنبه

دکتر جمشیدی

26

2شنبه

دکتر ملکی

27

3شنبه

دکتر بابایی

28

4شنبه

دکتر محمدحسینی

29

5شنبه

دکتر محمدحسینی

30

جمعه

دکتر خامنه پور

31

شنبه