برنامه پزشکان مقیم

                                                                  برنامه درمانگاه و بخش اورژانس

 مرکز آموزشی درمانی قدس   مهر  سال 1397

ایام هفته

تاریخ

بخش اورژانس

درمانگاه آموزشی

درمانگاه اورژانس

12-8                   

ظهر

15-12

ظهر

30/15-30/12

متخصص

20-30/16

درمانگاه اسکرین

پزشک عمومی

1 شنبه

1

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکتر الهی

دکتر ملکی

دکتر محمدحسینی

دکترمنتظری سالاری

2 شنبه

2

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکترمحمدحسینی

دکترنهوشیان

دکتربابایی

دکترنهوشیان  هاشمی

3شنبه

3

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر ملکی

دکترمحمد حسینی

دکترسالاری

4شنبه

4

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر محمدحسینی

دکتر ملکی

دکتربابایی

دکتراحمدی

5شنبه

5

--

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتر ملکی

دکتر منتظری

دکتر احمدی امینی

جمعه

6

--

دکترمنتظری هاشمی

دکترمنتظری هاشمی

دکترمنتظری هاشمی

دکترمنتظری هاشمی

دکترمنتظری  بخشنده

شنبه

7

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر ملکی

دکتر محمدحسینی

دکتر طایفی

1شنبه

8

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکترالهی

دکتر ملکی

دکتر محمدحسینی

دکتر منتظری  نهوشیان

2شنبه

9

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکترالهی

دکترمحمدحسینی

دکتر نهوشیان

دکتربابایی

دکتر نهوشیان  هاشمی

3شنبه

10

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکترالهی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

11

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتر ملکی

دکتربابایی

دکتر احمدی

5شنبه

12

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتر ملکی

دکتر سالاری

دکتر بخشنده  هاشمی

جمعه

13

دکتر امینی  طایفی

دکتر امینی  طایفی

دکتر امینی  طایفی

دکتر امینی  طایفی

دکتر بخشنده  هاشمی

شنبه

14

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر طایفی

اشنبه

15

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر منتظری  سالاری

2شنبه

16

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر محمدحسینی

دکتر نهوشیان

دکتربابایی

دکتر نهوشیان  هاشمی

3شنبه

17

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

18

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر الهی

دکتر محمدحسینی

دکتر ملکی

دکتربابایی

دکتر احمدی

5شنبه

19

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتر ملکی

دکتر نهوشیان

دکتر منتظری  طایفی

جمعه

20

دکترطایفی نهوشیان

دکترطایفی نهوشیان

دکترطایفی نهوشیان

دکترطایفی نهوشیان

دکتر احمدی  امینی

شنبه

21

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر طایفی

اشنبه

22

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکترالهی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر منتظری بخشنده

2 شنبه

23

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکترالهی

دکترمحمدحسینی

دکتر نهوشیان

دکتربابایی

دکتر نهوشیان  هاشمی

3شنبه

24

دکتر رضایی جمشیدی

دکتر مهیار

دکتربابایی

دکترالهی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر سالاری

4شنبه

25

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکترمحمدحسینی

دکتر محمدحسینی

دکتر ملکی

دکتربابایی

دکتر احمدی

5 شنبه

26

دکتررضایی جمشیدی

--

دکتر الهی بابایی

دکتر الهی بابایی

دکتر ملکی

دکتر احمدی

دکتر سالاری

جمعه

27

دکتراحمدی سالاری امینی

دکتراحمدی سالاری امینی

دکتراحمدی سالاری امینی

دکتراحمدی سالاری امینی

دکتر احمدی

شنبه

28

دکتررضایی  جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر بابایی

دکتر ملکی

محمدحسینی

دکتر طایفی

1 شنبه

29

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکتر مهیار

دکتر بابایی

دکتر الهی

دکتر ملکی

دکترمحمدحسینی

دکتر منتظری بخشنده

2 شنبه

30

دکتررضایی   جمشیدی

دکتر مهیار

دکتر الهی

دکتر

دکتر نهوشیان

دکتر بابایی

دکترنهوشیان  هاشمی

روزهای تعطیل بطور 24 ساعته دکتر عمومی شیفت میباشد

*حضور شیفت شب کار از ساعت 19 الی 8 صبح فردا میباشد.

* پزشکانی که در شب می بایست حضور داشته باشند از ساعت 2 ظهر همان روز در صورت نیاز میبایست در بیمارستان حضور پیدا کنند.( عصر همان روز آنکال )

* دکتر امینی در شیهایی که پزشک یک نفر است در صورت نیاز حضور پیدا می کنند.                                                                              

* درشیفتهای خانم دکترمنتظری و آقای دکتر امینی تمام شبها ایشان از ساعت 24 تا ساعت 4 صبح در اسکرین حضور داشته باشند