برنامه درمانگاه

توجه

ساعات نوبت دهی حضوری و تلفنی درمانگاه و کلینیک ویژه قدس به شرح زیر می باشد :

ساعت نوبت دهی صبح از ساعت 7:30 دقیقه

ساعت نوبت دهی بعد از ظهر (کلینیک ویژه ) ساعت 12

ساعت نوبت دهی تلفنی روز قبل ساعت 16 (4 بعد از ظهر )

برنامه های هفتگی درمانگاه های فوق تخصصی وآموزشی ودرمانی بیمارستان قدس اردیبهشت 97

ایام هفته

اتاق شماره 1

فوق تخصص متخصص اطفال

اتاق شماره 2

نورولوژی

 خون وعفونی

اتاق شماره 3

اورژانس ENT

اتاق شماره 4

نفرولوژی

خون

اتاق شماره 5

قلب  و

عفونی - خواب

اتاق شماره 6

جراحی اطفال

غدد-نفرولوژی

اتاق شماره 7

متخصص اطفال

اتاق شماره 8

آسم وآلرژی

اتاق شماره 9

اتاق آموزشی 2

کودکان

اتاق شماره 10

آموزشی ENT

اتاق شماره 11

اتاق آموزشی 1

کودکان

اتاق شماره12

  رژیم و تغذیه

شنبه

دکتر الهی

 12-8

دکترباقریان

20-15

دکترطارمیها

13-11

دکترفرشاد مقدم

20-17

دکترصفدریان

12-9

دکترفرشاد مقدم

12-10

دکترموسی خانی

20-16

دکتر جمشیدی

12-9

دکتر آراد

20-16

دکتر پروانه

12-10

دکتر دیدبان

 20-15

دکتربلوری

12-9:30

دکتر بلوری

20-15:30

دکتر رضایی

12-9

دکتر وفایی

17-15

دکترنوبخت

12-9

دکتر نوبخت

20-14:30

دکترقبادی

12-8:30

دکتر منتظر الهی

20-16

دکتر مهیار

11-9

دکترپروانه

20-15

1شنبه

دکتربابایی

12-8

دکترمحمدحسینی

20-16

دکترپیرزاده

12-9

دکترفرشاد مقدم

 20-17

دکتر منتظر الهی

12-9

دکتراصفهانی

20-15:30

دکترآراد10-8

دکتردلیرانی12-10

دکترموسی خانی

20-16

دکتر ایازی

12-10

دکتر ملکی

20-16

دکترطرلان

12-9

دکتر طارمیها

20-16

دکتر وفایی

12-9:30

دکتر وفایی

20-16

دکترجلیل القدر

12-10

دکترفتحی

20-16

دکترقاسم پور

12-9

دکتر قاسم پور

20-16

دکترصفدریان

12-8:30

دکتر صفدریان

20-15:30

دکتر مهیار

11- 9

2شنبه

دکتر الهی

12-8

دکترباقریان

20-16

دکترطارمیها

13-11

دکترفرشاد مقدم

20-17

دکتراصفهانی

12-8:30

دکتر اصفهانی

20-15:30

دکترفرشاد مقدم

12-10

دکترمحمدحسینی

20-16

دکترپاکدل

12-9

دکتر آراد

20-16

دکترصفاری

12-9

دکتر دیده بان

20-15

دکتر بلوری

12-9:30

دکتربلوری

20-15:30

دکتر رضایی

12-9:30

دکتروفایی

17-14:30

دکترنوبخت

12-9

دکتر نوبخت

20-14:30

دکتر رحمانی

11-8:30

دکتر منتظر الهی

20-16

دکترمهیار

11-9

دکتر پروانه

20-15:30

خانم شکارسرایی

12-9

3شنبه

دکتر بابایی

12-8

دکترمحمدحسینی

20-16

دکترخامنه پور

12-9

دکترفرشاد مقدم

20-17

دکتر رحمانی

12-8:30

دکتراصفهانی

20-15:30

دکتر وفایی

 12-9:30

دکترموسی خانی

20-16

دکتر پاکدل

12-9

دکتر ملکی

20-16

دکترصفاری

12-9

دکتر طارمیها

20-16

روانشناس خانم الهی 

12-9

دکتروفایی

17-14:30

دکترفتحی

12-9

دکتر فتحی

20-16

دکتر قاسم پور 

12-9

دکتر قاسم پور

20-16

دکتر اصفهانی

12-8:30

دکترصفدریان

20-15:30

دکتر مهیار

11-9

دکترمیرلوحی

20-16

خانم شکارسرایی

12-9

4شنبه

دکتر الهی

12-8

دکترباقریان

20-16

دکتر پیرزاده

12-9

دکترپروانه

20-15:30

دکتر قبادی

12-8:30

دکتر منتظر لطف الهی

20-16

دکتر میرلوحی

12-9:30

دکترمحمدحسینی

20-16

دکتر آراد

12-9

دکتر آراد

20-16

دکترپروانه

12-10:30

دکتر دید بان

20-15

دکتربلوری

12-9:30

دکتر بلوری

20-15:30

دکتر فتحی

12-9

دکتر فتحی

20-16

دکترنوبخت

12-9

دکتر نوبخت

20-14:30

دکترمنتظر لطف الهی12-9

دکتر پروانه

20-15:30

دکتر جمشیدی  12-9

دکتروفایی

20-16

روانشناس خانم لشگری

 12-9

5شنبه

دکتر بابایی

 12-8

دکتر ملکی

20-16

دکتر الهی

 12-8

دکتر طارمیها

20-15

دکتر محمد حسینی

20-16

دکتررضایی

12-9

دکتر عیوض زاده

16-14:30