برنامه درمانگاه

توجه

ساعات نوبت دهی حضوری و تلفنی درمانگاه و کلینیک ویژه قدس به شرح زیر می باشد :

ساعت نوبت دهی صبح از ساعت 7:30 دقیقه

ساعت نوبت دهی بعد از ظهر (کلینیک ویژه ) ساعت 12

ساعت نوبت دهی تلفنی روز قبل ساعت 16 (4 بعد از ظهر )

 

برنامه های هفتگی درمانگاه های فوق تخصصی وآموزشی ودرمانی بیمارستان قدس آذر  97

ایام هفته

اتاق شماره 1

فوق تخصص متخصص اطفال

اتاق شماره 2

نورولوژی

 خون وعفونی

اتاق شماره 3

اورژانس ENT

اتاق شماره 4

نفرولوژی

خون

اتاق شماره 5

قلب  و

عفونی - خواب

اتاق شماره 6

جراحی اطفال

غدد-نفرولوژی

اتاق شماره 7

متخصص اطفال

اتاق شماره 8

آسم وآلرژی

اتاق شماره 9

اتاق آموزشی 2

کودکان

اتاق شماره 10

آموزشی ENT

اتاق شماره 11

اتاق آموزشی 1

کودکان

اتاق شماره12

  رژیم و تغذیه

شنبه

دکتر الهی

 12-8

دکترباقریان

20-15

دکترطارمیها

12-9

دکترفرشاد مقدم

20-15

دکترقبادی

11-9

دکتر منتظر الهی

20-15

دکترفرشاد مقدم

12-9

دکترموسی خانی

20-15

دکتر جمشیدی

11-9

دکتر آراد

20-15

دکتر پروانه

12-9

دکتر دیدبان

 20-15

دکتر محمدحسینی

12-9

20-15

دکتر بابایی 20-16

دکتر رضایی

12-9

دکتر وفایی

20-15

دکترنوبخت

12-9

20-15

دکتر منتظر الهی

12-9

دکتر مهیار

11-9

دکترپروانه

20-15

1شنبه

دکتر بابایی

12-8

دکترالهی

18-16

دکترپیرزاده

12-9

دکترفرشاد مقدم

 20-15

دکترآراد10-8

دکتردلیرانی12-10

دکترموسی خانی

20-15

دکتر ایازی

12-9

متخصص اطفال

20-15

دکترطرلان

12-9

دکتر طارمیها

20-15

دکتر وفایی

12-9

دکتروفایی

20-16

دکترجلیل القدر

12-9

دکترفتحی

20-15

دکترقاسم پور

12-9

20-15

دکتر منتظر الهی

12-9

دکترمهیار

11- 9

دکترپروانه

16-30/14

2شنبه

دکتر الهی

12-8

دکترباقریان

20-15

دکترطارمیها

12-9

دکترفرشاد مقدم

20-15

دکتررحمانی

12-9

دکتراصفهانی

20-15

دکترفرشاد مقدم

12-8

دکتر غلامی پور

12-10

دکترپاکدل

12-9

دکتر آراد

20-15

دکترصفاری

12-9

دکتر دیده بان

20-15

دکتر محمدحسینی

12-9

20-15

دکتر رضایی

12-9

دکتروفایی

20-15

دکترنوبخت

12-9

20-15

دکتر اصفهانی

10-8

دکتر منتظر الهی

20-15

دکترمهیار

11-9

دکتر پروانه

20-15

خانم شکارسرایی

12-9

3شنبه

دکتر بابایی

12-8

دکترالهی

18-16

دکترخامنه پور

12-9

دکترفرشاد مقدم

20-15

دکتراصفهانی

12-9

دکتر وفایی

 12-9

دکترموسی خانی

20-15

دکتر پاکدل

12-9

دکتر ملکی

20-15

دکترصفاری

12-9

دکتر طارمیها

20-15

روانشناس خانم الهی 

12-9

دکتروفایی

20-15

دکترفتحی

12-9

20-15

دکتر قاسم پور 

12-9

20-15

دکتررحمانی

12-9

دکترمیرلوحی 11-9

دکترمیرلوحی

20-17

خانم شکارسرایی

12-9

دکترپروانه

16-30/14

4شنبه

دکتر الهی

 12-8

دکترباقریان

20-15

دکتر پیرزاده

12-9

دکترپروانه

20-15

دکتراصفهانی

20-15

دکتر میرلوحی

12-9

دکتر آراد

12-9

20-15

دکترپروانه

12-9

دکتر دید بان

20-15

دکتر محمدحسینی

12-9

20-15

دکتر بابایی 20-16

دکتر فتحی

12-9

20-15

دکترنوبخت

12-9

20-15

دکتر قبادی

12-9

دکتر جمشیدی  12-9

دکتروفایی

20-15

روانشناس خانم لشگری

 12-9

5شنبه

دکترالهی

12-8

دکتر بابایی

 12-8

دکتر طارمیها

20-15

دکتررضایی

12-9