برنامه درمانگاه

                          ساعات نوبت دهی حضوری و تلفنی درمانگاه و کلینیک ویژه قدس به شرح زیر می باشد :
                                                              ساعت نوبت دهی صبح ا
ز
ساعت 7:30 دقیقه

                                                                                                                    
                                          ساعت نوبت دهی تلفنی : 
 یک روز قیل  ساعت 8 صبح 33699022

برنامه های هفتگی درمانگاه های فوق تخصصی وآموزشی ودرمانی بیمارستان قدس

ردیف

پزشک

تخصص

تاریخ  و ساعت حضور

1

دکترفرخنده بابایی

متخصص کودکان

شنبه /دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه

11-8

2

دکتر سارا الهی

متخصص کودکان

یکشنبه /سه شنبه 10-8

3

دکتر مسعودرضایی

متخصص کودکان

شنبه/ دوشنبه /پنجشنبه 12-10

4

دکترمهری جمشیدی

متخصص کودکان

شنبه / چهارشنبه 11-9

5

دکتربهزاد محمدحسینی 

متخصص کودکان

شنبه / دوشنبه /چهارشنبه 15-12

6

دکتر مریم دارابی

متخصص کودکان

شنبه / دوشنبه /چهارشنبه 15-12

سه شنبه 12-10

7

دکتر سمیه جنانی

فوق تخصص گوارش کودکان  

شنبه / یکشنبه 11-9

8

دکتر زهرا پیرزاده

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

یکشنبه / چهارشنبه

9

دکتر حسین فرشادمقدم

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

شنبه / چهارشنبه

10

دکتر بنفشه آراد

فوق تخصص کلیه کودکان

چهارشنبه 10-8

11

دکتر رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه کودکان

یکشنبه 12-10

12

دکتر علیرضا طارمیها

فوق تخصص عفونی کودکان

شنبه /دوشنبه/چهارشنبه 12-10

13

دکتر فاطمه صفاری

فوق تخصص غدد کودکان

دوشنبه 11-9

14

دکتر مهدی علیزاده

فوق تخصص ریه کودکان

یکشنبه/دوشنبه/سه شنبه 12-9

15

دکتر ملیحه روزبخش

فوق تخصص روان

دوشنبه  12-10

16

دکتر شبنم جلیل القدر

متخصص کودکان /فلوشیب خواب

یکشنبه 11-9

17

دکتر خاطره خامنه پور

متخصص کودکان /فلوشیب خواب

سه شنبه 11-9

18

دکتر سیدمحمد فتحی

فوق تخصص آسم وآلرژی کودکان

سه شنبه /چهارشنبه 11-9

یکشنبه 12-11

19

دکتر مجید وفایی

فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

سه شنبه 11-9

20

دکتر احمد قاسم پورگلی

فوق تخصص قلب کودکان

یکشنبه /سه شنبه 12-10

21

دکتر مینا فرشید گهر

فوق تخصص قلب کودکان

شنبه /دوشنبه 12-10

22

دکتر مهشید خزایی

فوق تخصص روان

2شنبه /چهارشنبه 12-9

23

دکتر ابوالفضل مهیار

متخصص کودکان

شنبه /یکشنبه 11-8

24

دکتر لیلا قاسمی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

شنبه / سه شنبه 11-9

25

دکتر مهدی پروانه

فوق تخصص نوزادان

شنبه تا پنجشنبه 11-8

26

دکتر ابوالفضل قبادی

متخصص گوش وحلق وبینی

فلوشیب سروگردن

شنبه/ چهارشنبه 12-8

27

دکتر نقی رحمانی

متخصص گوش وحلق وبینی

دوشنبه /سه شنبه11-9

28

دکتر مهدیس اصفهانی

متخصص گوش وحلق وبینی

دوشنبه /سه شنبه11-9

29

دکتر فرشید صفدریان

متخصص گوش وحلق وبینی

فوشیب سروگردن

شنبه /یکشنبه 11-9

30

خانم فلاح

روانشناس

دوشنبه  12-9

31

خانم سرایی

تغذیه

دوشنبه 12-9