فرم
فرم نظرسنجی سایت قدس
نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی
جنسیت
آیا مطالب سایت برای شما مفید است؟
آیا محتوای سایت و اطلاعات آن پاسخگوی مراجعین به بیمارستان می باشد؟
طراحی و ظاهر سایت از نظر شما مناسب است؟