فرم

اطلاعات شخصی
تاریخ 1397/07/25 06:52:45
* نام
* نام خانوادگی
* کد ملی
* جنسیت
* مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
* تلفن همراه
محل ثبت شکایات
* عنوان شکایت
* طرح شکایت
 
امتیاز دهی