نام و نام خانوادگی : دکتر عبداله دیدبان

سمت : ریاست مرکز آموزشی درمانی قدس

مدرک تحصیلی : فوق تخصص

رشته تحصیلی : غدد و متابولیسم کودکان

رزومه و سوابق دکتر عبداله دیدبان

پست الکترونیک :

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 227-270 - 33335754

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

زمان ملاقات : با هماهنگی مسئول دفتر

لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات

 
 
 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

1.پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

2.بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود رضایت مشری گرا

3.جلب همکاری های برون سازمان

4.پیشنهاد توسعه یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

5.مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

6.نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاست های استراتژیک دانشگاه و مسولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب داشگاه و هیئت امناء

7.هدایت و هماهنگی فعالیت های آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

8.ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاست های کلی آموزش دانشجویان

9.اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیت های بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

10.پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

11.مسولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان

12.انتخاب مسولین مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان

13.نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

14.نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

15.نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

16.کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

17.انتصاب و عزل کارکنان

18.شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

19.انجام سایر امور محوله طبق دستورالعمل مقام مافوق

11.ایجاد هماهنگی و هدای فعالی ها و عملیا کلیه واحدهای تحت سرپرستی

12.تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و اراه آموزش و راهنمایی آنان

13.ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14.نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15.شرکت در جلسا مربوط به امور بیمارسا ها از طرف ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه

16.مدیریتشکایات بیماران و همراهاندرخصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مخلفبیمارستان

17.ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهایتحت پوشش

18.هماهنگی با مترون بیمارستا در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه