نام و نام خانوادگی : حسین ترنج

سمت : عامل مدیریت مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی :344

نام و نام خانوادگی : محسن میرباقری

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی : 249

نام و نام خانوادگی : مصطفی صفدری

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی : 257

نام و نام خانوادگی : 

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی : 344

نام و نام خانوادگی : مرضیه شکونا 

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : مدیریت بیمارستانی

تلفن تماس داخلی : 249


 


 
 
شرح وظایف
1.       بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه
2.       بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه
3.       نظارت بر بستن حسابهای پایان سال
4.        تهیه صورتهای مالی
5.       بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک
6.       اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان
7.       نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده
8.       پیشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  
9.       اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه
10.   همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی
11.   ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه
12.   پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی
13.   نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی