عمل های جراحی
  اعمال جراحی رایج اطفال در مرکز آموزشی درمانی قدس
نوع عمل جراحی کد جراحی بیهوشی مبلغ به ریال کد در  کتاب ارزش نسبی
آنترولیز یا انسداد روده یا دئودنوتومی یا ژژنوستومی با آنتروتومی یا ولولوس 50 2/18 20.707.000 400870-400875
400880-400885
400890-400895
400900
آپاندکتومی یا انیزیون ودرناز آب آپاندیس یا پریتونیت ناشی از آن 31 8/14 13.148.000 401175
کوله سیستکتومی با یا بدون کلانژیوگرافی با یا بدون اکسپلوربکیدوک با یا بدون کولوکوانترومترمی 56 6/20 21.963.000 401815-401820- 401821
ترمیم فتق اینگوئینال اولیه 5/28 1/13 10.235.000 402176-402125
402115
ترمیم فتق شکمی 40 8/12 13.109.000 402145-402177
402176
ترمیم فتق اشپیگل یا فمورال اولیه 7/29 8/12 10.365.000 402176- 402135- 402175
فتق نافی یا اپی گاستریک 20 8/12 10.485.000 402155-402160
402176
اورکیوپکسی از راه اینگوئینال 22 6/12 8.845.000 501175
رزکیون یا ترمیم هیدروسل یکطرفه 6/17 7/10 8.508.000 501235-501245
برونکوسکوپی 12 8 8.031.000 300500
تونسیکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومی با کنترل خونریزی 23 5/12 7.389.000 400400
آدنوئیدکتومی با کنترل خونریزی 5/14 5/11 5.819.000 400405
اسپلنکتومی کامل یا ناقص 46 5/21 21.298.000 302800
  
 

 
 
 
 
 
اعمال جراحی رایج گوش و حلق وبینی در مرکز آموزشی درمانی قدس

 
نوع عمل جراحی کد جراحی بیهوشی مبلغ به ریال کد درکتاب ارزش نسبی
شکستگی بینی 10 5 4.110.000 200635
شکستگی باز بینی پیچیدیه با فیکساسیون 25 8/14 8.666.000 200645
ترمیم تیغه بینی (سپتوپلاستی) 22 5/13 8.271.000 300095
تیروئید کتومی توتال 85 19 24.020.000 600030
تمپانوپلاستی با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا بدون بازسازی زنجیره استخوانی 7/50 23 17.565.000 602875-602880
602895
اکسیزیون ناخن و بستر ناخن 5/6 3 1.982.000 100140-100155