واحد انبار
 
جناب آقای رمضان شهسواری
مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : مسئول انبار
 
جناب آقای تقی قاسمی ملجایی
مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : متصدی انبار
 
تلفن داخلی : 427
 
شرح وظایف
 
1. تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارک
2. خرید
3. صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
4. صدر و حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
5. صدور حواله مرجوعی،برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه
6. مراقبت و نگهداری کالاها ازسرقت،صدمه،حادثه و غیره
7. صدور برگ درخواست خرید کال اد رصورت لزوم
8. ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
9. طبقهبندی،تنظیم و کدگذاری کالا و اجناس
10. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط
11. بایگانی اسنادومدارک مربوط به انباروتهیه کارت برای هریک ازاقلام انبار
12. آشنایی بااصول وروشهای نوین انبارداری جهت برخورداری ازسیستم انبارداری کاراوبه روز
13. لیست برداری وآمارگیری اموال موجود در واحد