نام و نام خانوادگی : محمد مهدوی تبار

سمت : متصدی انبار

مدرک تحصیلی : کارشناس

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 311

 

 
 

شرح وظایف
 
1. تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارک
2. خرید
3. صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
4. صدر و حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
5. صدور حواله مرجوعی،برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه
6. مراقبت و نگهداری کالاها ازسرقت،صدمه،حادثه و غیره
7. صدور برگ درخواست خرید کال اد رصورت لزوم
8. ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
9. طبقهبندی،تنظیم و کدگذاری کالا و اجناس
10. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط
11. بایگانی اسنادومدارک مربوط به انباروتهیه کارت برای هریک ازاقلام انبار
12. آشنایی بااصول وروشهای نوین انبارداری جهت برخورداری ازسیستم انبارداری کاراوبه روز
13. لیست برداری وآمارگیری اموال موجود در واحد