روابط عمومی
جناب آقای رمضان شهسواری
مدرک تحصیلی : روابط عمومی
سمت: مسئول روابط عمومی
نحوه تماس: 33344158  تلفن داخلی : 312
 
شرح وظایف
 
1.اجرای امورمطبوعاتی وهماهنگی باواحدسمعی بصری وهماهنگی باروابط عمومی دانشگاه
2.همکاری درتهیه وتنظیم برنامه­های انتشاراتی واطلاعات درچهارچوب ضوابط وموازین
3.جمع­آوری اطلاعات، اخباروآمارلازم به منظورتهیه بولتن­ها، نشریات تبلیغاتی، فنی ومجلات داخلی سازمان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه
4.نظارت وکمک درتهیه مقدمات لازم واجراجهت برگزاری جشنها، کنفرانسها، سمینارهاوملاقاتهاوانجام هماهنگی­های لازم بامقامات مربوط
5.انجام امورتشریفاتی وپذیرایی ازلحظه ورودتاخروج میهمانان طبق برنامه
6.تهیه آمارواطلاعات درارتباط بامیهمانان
7.بررسی اخبارورویدادهای وزارتخانه متبوع وموسسات ومطالب منتشره دررسانه­های گروهی وتهیه گزارش
8.تحقیق درافکارعمومی وارزیابی نظرات مردم واستفاده ازآن درتعیین خط مشی برنامه­های انتشاراتی واطلاعاتی سازمان متبوع
9.دریافت عرایض وشکایات وارجاع آن به واحدهای مربوط
10.تهیه تقویم مناسبتهادرطول سال وانجام امورمربوط
11.انجام امورمربوط به اجرای آیین نامه­های مصوب درموردهماهنگ کردن تبلیغات
12.مطالعه وبررسی ورعایت موازین لازم برای برنامه­های انتشاراتی
13.هماهنگی وپیگیری اموررفاهی، تفریحی، زیارتی و ... کارکنان مرکز