نام و نام خانوادگی : سید کریم حسینی ویه

سمت : مسئول روابط عمومی ومسئول دفترریاست

مدرک تحصیلی : لیسانس

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 227 - 33335754 
 
 


شرح وظایف
 
1. اجرای امورمطبوعاتی وهماهنگی باواحدسمعی بصری وهماهنگی باروابط عمومی دانشگاه
2. همکاری درتهیه وتنظیم برنامه‌های انتشاراتی واطلاعات درچهارچوب ضوابط وموازین
3. جمع‌آوری اطلاعات، اخباروآمارلازم به منظورتهیه بولتن‌ها، نشریات تبلیغاتی، فنی ومجلات داخلی سازمان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه
4. نظارت وکمک درتهیه مقدمات لازم واجراجهت برگزاری جشنها، کنفرانسها، سمینارهاوملاقاتهاوانجام هماهنگی‌های لازم بامقامات مربوط
5. انجام امورتشریفاتی وپذیرایی ازلحظه ورودتاخروج میهمانان طبق برنامه
6. تهیه آمارواطلاعات درارتباط بامیهمانان
7. بررسی اخبارورویدادهای وزارتخانه متبوع وموسسات ومطالب منتشره دررسانه‌های گروهی وتهیه گزارش
8. تحقیق درافکارعمومی وارزیابی نظرات مردم واستفاده ازآن درتعیین خط مشی برنامه‌های انتشاراتی واطلاعاتی سازمان متبوع
9. دریافت عرایض وشکایات وارجاع آن به واحدهای مربوط
10. تهیه تقویم مناسبتهادرطول سال وانجام امورمربوط
11. انجام امورمربوط به اجرای آیین نامه‌های مصوب درموردهماهنگ کردن تبلیغات
12. مطالعه وبررسی ورعایت موازین لازم برای برنامه‌های انتشاراتی
13. هماهنگی وپیگیری اموررفاهی، تفریحی، زیارتی و ... کارکنان مرکز