نام و نام خانوادگی : محمود رجبی

سمت : مدیر مرکز آموزشی درمانی قدس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : برق و الکترونیک

رزومه و سوابق مهندس رجبی

پست الکترونیک :

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 227-270 - 33335754

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

زمان ملاقات : با هماهنگی مسئول دفتر

لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات
شرح وظایف
1. مسولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
2. انتخاب مسول مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان
3. هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
4. هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخش های اداری، مالی، بالیی، پزشکی و پیراپزشکی
5. شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستای و غیره
6. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
7. کسب خط مشی و دسترالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
8. تطبیق و هماهنگی امر بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
9. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستا همراه با ارائه پیشنهاد- راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
10. نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
11. ایجاد هماهنگی و هدای فعالی ها و عملیا کلیه واحدهای تحت سرپرستی
12. تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و اراه آموزش و راهنمایی آنان
13. ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
14. نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
15. شرکت در جلسا مربوط به امور بیمارسا ها از طرف ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه
16. مدیریتشکایات بیماران و همراهاندرخصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مخلفبیمارستان
17. ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهایتحت پوشش
18. هماهنگی با مترون بیمارستا در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه