لیست خدمات مرکز

 

خدمات درمانی :

بستری :

کلیه و مجاری ادراری کودکان
آسم و آلرژی کودکان
خون و آنکولوژی کودکان
قلب کودکان
غدد کودکان
عفونی کودکان
جراحی کودکان
جراحی گوش و حلق و بینی
 گوارش کودکان

سرپایی  :
 
درمانگاه کلیه و مجاری ادراری کودکان
درمانگاه آسم و آلرژی کودکان
درمانگاه خون و آنکولوژی کودکان
درمانگاه قلب کودکان
درمانگاه غدد کودکان
درمانگاه عفونی کودکان
درمانگاه جراحی کودکان
درمانگاه گوارش کودکان
درمانگاه گوش و حلق و بینی
درمانگاه تغذیه
تزریقات سرپایی
جراحی های سرپایی
 

خدمات پاراکلینیک :

داروخانه
آزمایشگاه
تصویربرداری
شنوایی سنجی
گفتار درمانی
اکو قلب کودکان
نوار مغز کودکان
فیزیوتراپی
اسپرومتری
تست پوستی
یورودینامیک