سوابق خدمتی مدیر مرکز آموزشی درمانی قدس
 

حسینعلی افشاری متولد 1343 فوق لیسانس مدیریت دولتی با سابقه 29 سال سنوات خدمتی می باشد که سوابق مدیریتی ایشان شامل:

  • رئیس اداره تداروکات دانشگاه 3 سال
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی بوعلی 11 سال
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن 2 سال
  • مدیر کلینیک ویژه دانشگاه 5 سال
  • مدیر پردیس دانشگاه 1 سال
  • مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه 5/1 سال
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی قدس از سال 94 تا حالبازگشت >>>>