سوابق خدمتی مترون مرکز درمانی قدس

 
  • پرستار بخش های جراحی، ارتوپدی، داخلی، عفونی و ICU از سال 1371 الی 1376.
  • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی از سال 1376 الی 1380.
  • مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی از سال 1380 الی 1383.
  • مدیرپرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین (معاونت درمان) از سال 1383 الی 1392.
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی قدس از سال 1392 الی 1394.
  • سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی از سال 1394 الی 1396.
  • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و تاکستان در طی سالهای 1374 تاکنون بعنوان مربی بالینی دانشجویان پرستاری .