سوابق خدمتی مترون مرکز درمانی قدس
  1. آذر 1371 تا تیر 1373 : شروع طرح نیروی انسانی ، پرستار اتاق عمل بیمارستان حکیم هیدجی زنجان
  2. تیر 1373 تاشهریور1379 : سوپروایزر  آموزشی و پرستار بخش NICU بیمارستان قدس قزوین
  3. شهریور 1379 تا تیر  1391 : پرستار بخش NICUوسرپرستار اتاق عمل جنرال و سرپرستار بخش NICUو  سرپرستار بخش VIP بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)تهران
  4. تیر 1391 تا مرداد1394  : سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان قدس قزوین
  5. مرداد 1394 تا کنون : مدیر خدمات پرستاری بیمارستان قدس قزوی