بخش روان

نام و نام خانوادگی : مریم امینی

سمت : مسئول بخش

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 223


 

نام و نام خانوادگی : ستایش ارجمندیان

سمت : منشی بخش

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس داخلی : 223

 
  

 


شرح وظایف سرپرستار بخش

 
1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط به ارائه خدما و کیفیت مراقبت
3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظار (تقسیم کار)
6. کسب خط مشی و دستورالمعل های لازم از سرپرست مربوطه
7. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
8. تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
9. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
10. تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
11. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
12. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار
13. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمتهای مرکز.
14. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیشگیری جهت تامین آن
15. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
16. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
17. سازماندهی
18. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
19. توجه به نیازهای کارکنان ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
20. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
21. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، بیماران و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت
22. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
23. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل: درخواستها. وقایع غیر مترقبه. حوادث. کمبودها. نقایص نیازها.
24. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ضمن خدمت، بازآموزی کارکنان
25. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
26. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
27. تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان پرستاری واحد پرستاری
28. هدایت و رهبری، کنترل نظارت و ارزشیابی
29. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
30. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایتمندی بیماران، همکاران، مشاهده چک لیست
31. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتارهای شغلی و اخلاقی کارکنان
32. ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده ها، دانشجویان
33. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 
شرح وظایف منشی بخش
 
1. کسب دستور و برنامه کار روزانه ازمسئول مربوطه
2. دریافت پرونده بیماران پذیرش شده از واحد پذیرش
3. انجام اموراداری و دفتری مربوط پذیرش، بستری، ترخیص بیماران
4. آماده نمودن پرونده بیماران پذیرش شده در بدو ورود بیمار(اضافه نمودن اوراق لازم، قرار دادن پرونده در پوشه مخصوص بخش و درج کامل و دقیق اطلاعات هویتی بیمار در روی تمامی اوراق پرونده وی)
5. مرتب نمودن تابلو اعلانات بخش و کارت مشخصات و نوع بیمه و رژیم بیماران.
6. آماده نمودن پرونده های بیماران برای ویزیت پزشکان.
7. کمک به سرپرستار درمرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاری.
8. تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذیرش و ترخیص بیماران در بخش
9. آشنا نمودن بیماران تازه وارد با وضعیت بخش و راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیما به پذیرش
10. بررسی روزانه اسم، شماره تخت کارت مشخصات و نوع رژیم غذایی و نوع بیمه بیماران
11. راهنمایی و کمک برای تعویض لباس و تحویل البسه و اشیاء قیمتی بیمار به همراهان وی(طیق ضوابط) در صورت نداشتن همراه تحویل اشیای قیمتی و وسایل بیماران به واحد ذیربط با تهیه صورتجلسه و امضای سرپرستار.
12. تکمیل و اضافه نمودن روزانه کلیه فرم ها و اوراق مورد نیاز بیمار تا زمان ترخیص.
13. کنترل روزانه پرونده بیمار و الصاق برگ های رسیده از واحدهای آزمایشگاه، رادیولوژی، پاتولوژی و ... در پرونده بیمار.
14. تهیه روزانه آمار بیماران و ارائه آن برای امور تغذیه، البسه و ... به واحدهای مربوطه و نظارت بر نحوه توزیع غذا، البسه و ... در بخش
15. انجام هماهنگی و گرفتن نوبت برای بیماران بستری جهت آزمایشگاه، رادیوگرافی ها، مشاوره و ... در داخل مراکز درمانی.
16. جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیص شده
17. مرتب نمودن اوراق پرونده، ثبت در دفتر ترخیص و تحویل دقیق، کامل و روزانه آنها به واحد حسابرسی یا حسابداری.
18. همکاری با سرپرستار بخش برای تنظیم درخواست ها و تحویل ملزومات مصرفی بخش و بررسی کامل پرونده و تنظیم صورت ریز لوازم مصرفی، داروها، آزمایشات انجام شده و یا رادیولوژی تهیه شده در طول مدت درمان.
19. پیگیری پرونده بیماران تا پایان کامل مراحل ترخیص و تسویه حساب پرونده.
20. کنترل و دریافت برگ خروج از بخش (نسخه دوم برگ ترخیص) و سپس خروج بیمار از بخش
21. تحویل کلیشه های رادیولوژی و کپی برگ خلاصه پرونده در صورت درخواست به بیمار در زمان ترخیص
22. کنترل منظم اوراق و دفاتر مصرفی بخش و درخواست به موقع آنها از انبار مرکز.
23. پاسخگویی به تلفن های بخش و انجام راهنمایی های لازم.
24. انجام همکاری و راهنمایی بیماران و همراهان آنها در خصوص مسایل پذیرش، ترخیص، ملاقات و ...
25. آشنایی با سیستم مکانیزه و دادن اطلاعات مورد نیاز بیماران به کامپیوتر
26. تهیه و تنظیم و ارائه آمار روزانه بیماران شامل تعداد بیمار بستری، پذیرش شده، ترخیص شده، فوتی، اعزامی یا انتقالی (به بخش های دیگر یا بیمارستان دیگر) و ارائه آنها در ابتدای شیفت همه روزه.
27. انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مستقیم مافوق