بخش خواب

نام و نام خانوادگی : شبنم جلیل القدر

سمت : رئیس بخش

مدرک تحصیلی : متخصص و فلوشیپ

رشته تحصیلی : کودکان و اختلالات خواب

تلفن تماس داخلی : 307

نام و نام خانوادگی : خاطره خامنه پور

مدرک تحصیلی : متخصص و فلوشیپ

رشته تحصیلی : کودکان و اختلالات خواب

تلفن تماس داخلی : 307

نام و نام خانوادگی : حشمت قاسمی

سمت : مسئول بخش

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی : 307


 

 


 
 

شرح وظایف سرپرستار بخش

 
1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط به ارائه خدما و کیفیت مراقبت
3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظار (تقسیم کار)
6. کسب خط مشی و دستورالمعل های لازم از سرپرست مربوطه
7. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
8. تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
9. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
10. تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
11. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
12. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار
13. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمتهای مرکز.
14. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیشگیری جهت تامین آن
15. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
16. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
17. سازماندهی
18. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
19. توجه به نیازهای کارکنان ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
20. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
21. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، بیماران و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت
22. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
23. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل: درخواستها. وقایع غیر مترقبه. حوادث. کمبودها. نقایص نیازها.
24. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ضمن خدمت، بازآموزی کارکنان
25. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
26. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
27. تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان پرستاری واحد پرستاری
28. هدایت و رهبری، کنترل نظارت و ارزشیابی
29. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
30. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایتمندی بیماران، همکاران، مشاهده چک لیست
31. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتارهای شغلی و اخلاقی کارکنان
32. ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده ها، دانشجویان
33. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق