آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : محمد حسین خوئینی ها

سمت : رئیس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : دکتر متخصص

رشته تحصیلی : پاتولوژی

تلفن تماس داخلی : 383

نام و نام خانوادگی : حمیرا صفاری زاده

سمت : سوپروایزر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : آزمایشگاه

تلفن تماس داخلی : 393