آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه
 
جناب آقای دکتر محمد حسین خوئینی ها                                                       سرکار خام حمیرا صفاری زاده
میزان تحصیلات: دکتری تخصصی پاتولوژی                                                               میزان تحصیلات :کارشناس آزمایشگاه
سمت: رئیس آزمایشگاه                                                                                   سمت: سوپروایزر آزمایشگاه