رادیولوژی
                                                                                                                                               
واحد رادیولوژی
 
سرکار خانم عزت السادات فخار 
میزان تحصیلات : کارشناس رادیولوژی
سمت: مسئول رادیولوژی