سونوگرافی

نام و نام خانوادگی : عزت السادات فخار 

سمت : مسئول سونوگرافی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : رادیولوژی

تلفن تماس داخلی : 492