داروخانه
                                                                                                                                         

نام و نام خانوادگی : مریم نور خیر محجوب

سمت : مسئول داروخانه

مدرک تحصیلی : متخصص

رشته تحصیلی : داروسازی

تلفن تماس داخلی : 235