شنوایی سنجی

نام و نام خانوادگی : ثریا نیلی

سمت : مسئول شنوایی سنجی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : شنوایی سنجی

تلفن تماس داخلی : 238


                                                                                                        

نام و نام خانوادگی : نصرت اله مصلی

سمت : شنوایی سنجی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : شنوایی سنجی

تلفن تماس داخلی : 238