شنوایی سنجی
                                                                                                        
واحد شنوایی سنجی و گفتار درمانی
 
سرکار خانم ثریا نیلی
میزان تحصیلات : کارشناس ارشد شنوایی سنجی
مسئول واحد
 
جناب آقای نصرت اله مصلی
میزان تحصیلات : کارشناس شنوایی سنجی