گفتار درمانی
واحد گفتار درمانی
 
سرکار خانم زهرا کاظمی
میزان تحصیلات :کارشناس گفتار درمانی