گفتار درمانی

نام و نام خانوادگی : زهرا کاظمی

سمت : مسئول گفتار درمانی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

تلفن تماس داخلی : 236