سیاست های اصلی مرکز آموزشی درمانی قدس :

 1. ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت
 2. افزایش هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در بیمارستان
 3. استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیک
 4. استقرار استاندارهاي اعتباربخشي ملي در تمام سطوح فعاليت هاي بيمارستان
 5. ارتقاء سيستم پاسخگویی به شکایات بيماران و رسيدگي به شكايات در اسرع وقت
 6. توسعه آموزش
 7. كاهش ميزان مرگ و مير كودكان
 8. ارتقاء استانداردهاي مديريت خطا
 9. ارتقاي توانمندي كاركنان
 10. خريد دارويي طبق فارماكوپه دارويي بيمارستان
 11. ارتقاء ایمنی در ارائه خدمات در مواقع بحران
 12. تجويز و مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها
 13. افزايش رضايتمندي بیماران و گیرندگان خدمت
 14. نوسازی و بهسازی فضای اقامتی بیماران
 15. مديريت هزينه و درآمد
 16. بهبود مديريت نگهداشت
 17. استقرار برنامه هاي مديريت سبز در بيمارستان