فرم
تعریف: ذینفعِ بیمارستان، فرد/ گروه/ سازمانی است که تحت تاثیر اقدامات بیمارستان قرار می گیرد و یا بر فعالیت های آن تاثیر می گذارد.
اطلاعات اصلی
جایگاه:
تاریخ
نظرات و پیشنهادات
نظرسنجی
آیا از سرعت و دقت انجام مکاتبات رضایت دارید؟
آیا از نحوه فراخوان رضایت دارید؟
آیا از میزان توجه به نظرات شما در اجرای امور بیمارستان رضایت دارید؟
آیا از عملکرد سایت بیمارستان در خصوص دسترسی به خدمات رضایت دارید؟
آیا از نحوه اطلاع رسانی در خصوص موارد مرتبط با ذینفعان رضایت دارید؟
آیا از تعامل متقابل بین این مرکز و ذینفعان رضایت دارید
آیا پس از اتمام قرارداد در خصوص مورد کاری مرتبط تمایل به همکاری مجدد دارید؟
آیا از نحوه پاسخگویی به شکایات رضایت دارید؟
آیا از نحوه تکریم مراجعین رضایت دارید؟
آیا از نحوه شناسایی نقاط قابل بهبود و تبدیل آن به نقاط قوت رضایت دارید؟
آیا پرداخت ها در بازه های زمانی تعیین شده سبب رضایت شما می شود؟
آیا از ارتقای کیفی خدمات در سال جاری رضایت دارید؟