نام و نام خانوادگی : علی عظیمیان 

سمت : کارشناس مددکاری

مدرک تحصیلی : 

  تلفن تماس  داخلی :   497

 
شرح وظایف