اخبار اسلایدی
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری اجاره داروخانه مرکز آموزشی درمانی قدس

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری اجاره داروخانه مرکز آموزشی درمانی قدس

آگهی مزایده عمومی یک مرحلهای

تاریخ نشر 97/7/1 (نشر بار اول)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد داروخانه مرکز آموزشی درمانی قدس را بصورت اجاره به شرح بند 2 این آگهی از طریق مزایده عمومی یک مرحلهای به افراد حقیقی و حقوقی که دارای مجوز داروخانه در شهر قزوین می‌باشند را واگذار نماید.

1ـ دستگاه مزایده‌گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2ـ شرح مختصری از مزایده:

واگذاری محل بصورت اجاره جهت داروخانه بیماران سرپایی مرکز آموزشی درمانی قدس بصورت شبانه روزی

3ـ مبلغ خرید اسناد مزایده: به مبلغ 1000.000 ریال برای هر یک از مزاید ها و واریز به حساب درآمد دانشگاه به شماره 37168551 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4ـ مبلغ‌تضمین‌شرکت در مزایده :

به‌ مبلغ 189.000.000ریال می باشد که بایستی به یکی از صورت‌های مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ضمانت نامه از بانکهای دولتی و یا مووسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر

5ـ فروش اسناد مزایده: سه شنبه از تاریخ 97/7/3 لغایت یکشنبه تا تاریخ 97/7/8

6ـ آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهادی مزایده گران: پایان وقت اداری روز پنج شنبه ساعت 15/13 به تاریخ 97/7/19

7ـ زمان تشکیل بازگشایی پاکات الف ، ب و ج : روز شنبه به تاریخ 97/7/21 ساعت10صبح

8ـ محل فروش اسناد مزایده:مدیریت خدمات پشتیبانی - واحد امور قراردادها به نشانی: قزوین، خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ستاد مرکزی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین به شماره تلفن 02833375164 (آقای مصطفی صفدری)

9ـ خرید اسناد بصورت فیزیکی صورت می گیرد.

10ـ مدارک لازم جهت دریافت اسناد:اصل فیش واریزی به همراه ارایه اصل معرفی نامه الزامی است.

 
امتیاز دهی