اخبار
بررسی نقشه ساختمان الحاقی مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین

1396/2/28 پنجشنبه


خبر، رمضان شهسواری
 
 
بررسی نقشه ساختمان الحاقی مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین
روز  26 اردیبهشت 1396 دفتر ریاست مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، میزبان دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی و هیأت همراه ایشان بود. موضوع این نشست، بررسی نقشه ساختمان الحاقی مرکز بود.
مطابق این خبر، قرار است در آینده نزدیک نسبت به ساخت این ساختمان اقدام شود و بر این مبنا، پس از توضیحات مهندس خورشیدی، مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه، بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه نیز حضور داشتند.
 
 
امتیاز دهی